ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ НИМИ

Лариса Олексіївна Коваленко, Дарія Сергіївна Жданюк

Анотація


У статті розкрито основні проблеми формування та використання оборотних активів підприємств харчової промисловості в Україні. Досліджено їх склад та структуру, показники ефективності використання, визначені причини, які обумовили негативну динаміку цих показників. Обгрунтовані етапи формування політики управління оборотними активами та запропоновано напрямки підвищення ефективності їх використання.

Ключові слова


оборотні активи; оборотний капітал; структура оборотних активів; політика управління оборотними активами

Повний текст:

PDF

Посилання


Акопян, А. А. Підвищення ефективності використання оборотних коштів / А. А. Акопян, Л. В. Радько // Формування ринкових відносин України. - 2010. - №5. - С. 45-48.

Бланк, И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – 528 с.

Демченко, Т. Економічна сутність оборотних активів та проблеми їх визнання і класифікації [Електронний ресурс] / Т. Демченко. – 2011. – Режим доступу до ресурсу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2519/1/Demchenko_stat1.pdf.

Коваленко, Л. О. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 3-тє вид. – К. : Знання, 2008. – 483 с.

Коваленко, Л. О. Фінанси підприємств: навч. посібник. / Л. О. Коваленко, Н. І. Обушна, О. В. Абакуменко [та ін.]; за ред. проф. Л. О. Коваленко. – Ніжин : ФОП Лукʼяненко В. В. ТПК «Орхідея», 2016. – 394с.

Маргасова, В. Г. Особливості управління оборотними активами підприємств харчової промисловості України / В. Г. Маргасова, І. М. Сорока // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2013 – № 2 (18) – С.121 – 124.

Нестеренко, С. С. Структурні зміни оборотного капіталу та їх вплив на фінансовий стан підприємств харчової промисловості / С. С. Нестеренко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – №2. – С.187-197.

Рилєєв, С.В. Статистично-економічний аналіз оборотних активів у запасах товарно-матеріальних цінностей харчової промисловості / С. В. Рилєєв, С. М. Юрій // Облік, аналіз, аудит. – 2011. – № 7. – С. 21-28.

Савчук, В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. – К. : Максимум, 2008. – 600 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/ /www.ukrstat.gov.ua.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць