ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Автор(и)

  • Іван Михайлович Силадій Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Ключові слова:

людина, культура, освіта, педагогічна творчість, творчі здібності педагога, творчий пошук

Анотація

Сучасний педагог має бути не тільки носієм знань і новітніх педагогічний технологій, але й виразником загальнолюдських цінностей та національних, культурних, історичних традицій власного народу. Спираючись на духовні надбання людства, він також має постійно розвивати в собі творчі здібності як своєрідний стрижень власної професійної діяльності. Тому навчальний процес у вищому навчальному закладі повинен максимально сприяти формуванню й розвитку творчих здібностей майбутніх педагогічних кадрів. Для розвитку творчих здібностей майбутніх педагогів варто застосовувати різні методи і технології ‒ від традиційних до новітніх інтерактивних, комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних. Адже під час проведення занять із застосуванням таких методів і технологій студенти стають співавторами їх реалізації і залучаються до активної творчості та співтворчості разом з викладачем. Крім того, формування творчих здібностей майбутніх педагогів неможливе без розвитку в них навичок науково-дослідницької роботи, опанування методологією здійснення індивідуального творчого пошуку. Адже саме дослідницький компонент зближує науковий пошук і навчально-виховний процес, стимулюючи творчий підхід у практичній діяльності.

Біографія автора

Іван Михайлович Силадій, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

аспірант

Посилання

Ярощук, Л. Творча особистість майбутнього вчителя: теоретичні аспекти становлення / Л. Ярощук // Гірська школа Українських Карпат. ‒ 2013. ‒ № 8-9. ‒ С. 146-148.

Яковишина, Т. В. Спецкурс «педагогічна творчість» у професійній підготовці вчителів початкових класів / Т. В. Яковишина // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. ‒ 2012. ‒ Вип. 15. ‒ С. 179-182.

Павленко, Н. О. Операційно-діяльнісний компонент підготовки майбутніх учителів музики до застосування інтерактивних педагогічних технологій / Н. О. Павленко // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр. Полтавського нац. пед. університету імені В.Г. Короленка. ‒ Полтава, 2011. ‒ Вип.8. Ч.ІІ. ‒ Серія «Педагогічні науки». ‒ С.326-332.

Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. ‒ Київ : Либідь,1997. ‒ 376 с.

Букша, С. Б. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування професійної відповідальності майбутніх учителів основ здоров’я / С. Б. Букша // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. ‒ 2014. ‒ № 5(2). ‒ С. 139-146.

Бобраков, С. В. Передумови реформування професійної підготовки вчителів у Німеччині / С. В. Бобраков // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. ‒ 2012. ‒ № 1. ‒ С. 126-128.

Бочарова, О. Статус сучасного вчителя: порівняльний аналіз / О. Бочарова // Витоки педагогічної майстерності. Сер. : Педагогічні науки. ‒ 2014. ‒ Вип. 13. ‒ С. 63-69.

Куценко, С. Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю / С. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. ‒ 2014. ‒ № 9(2). ‒ С. 154-160.

Муртазаєва, Е. М. Індивідуально-творчий розвиток майбутніх педагогів / Е. М. Муртазаєва // Педагогіка і психологія. ‒ 2004. ‒ № 3(44). ‒ С. 69–76.

Чумак, Ю. П. Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя технологій до дослідницької діяльності / Ю. П. Чумак. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. ‒ 2013. ‒ Вип. 108.2.

Дубяга, С. М. Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя початкової школи у процесі навчання у ВНЗ / С. М. Дубяга, Ю. М. Шевченко, Т. В. Фефілова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. ‒ 2014. ‒ № 1 (35). ‒ С. 309-317.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ