ПРОБЛЕМИ ТВОРЧО-ДУХОВНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Поліщук Рівненський державний гуманітарний університет

Ключові слова:

інформаційно-високотехнологічний науково-технічний прогрес, творчо-духовна особистість, наука, філософія освіти, духовне самоствердження, творча самореалізація, духовне життя суспільства, соціальноціннісна діяльність

Анотація

У статті з’ясовано філософсько освітню та соціально психологічну сутність становлення феномену творчо-духовної особистості в умовах здійснення інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу і накреслені шляхи та перспективи успішної реалізації процесу цього становлення. Обґрунтовано, що інформаційно-високотехнологічний науково-технічний прогрес – це важливий етап розвитку цивілізації, який максимально технізує і технологізує життєдіяльність суспільства, і тому філософсько-освітня думка констатує дегуманістичний характер цього явища, яке підпорядковує людину своїм законам і перетворює її в частину машинного виробництва, руйнує зв'язок людини з природою, як і саму природу та духовне єство людини, нівелює її духовну сутність. Тому філософія освіти, як і сама освіта, мають протидіяти і усувати ці негативні впливи інформаційно-високотехнологічного прогресу, бо не вирішення цього завдання тягне за собою втрату молодою людиною почуття стабільності, віри у власні творчі сили, дезорієнтацію у духовному житті суспільства.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Поліщук, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат технічних наук

Посилання

Петрушенко, В. Л. Філософія: в 2-х част. / В. Л. Петрушенко. – Львів: Новий світ, 2000, 2011. – Ч. 1: Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії. – Ч. 2: Релігієзнавство, етика та естетика, логіка); [навч. посібник для студентів ВНЗ України ІІІ – ІV рівнів акредитації]. –

с.

Корсак, К. В. Освітньо-науковий комплекс України і четверта хвиля ноотехнологій / К. В. Корсак // Філософія освіти. Постметодика. – № 5 (96). – 2010. – С. 2–7.

Polishchuk, N. V. Influence of philosophical-educational aspects of a science on spirituallymoral becoming of youth during an epoch of modern scientific and technical progress // In Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Alexandra D. Markova. – Kupriyenko SV, Odessa, 2013. – Vol.J11311 (the field of Philosophy and Philology). –URL: http://www.sworld.com.ua/e-jurnal/J11311.pdf. – Articl CID Number J11311-292.

Боришевський, М. Й. Дорога до себе: від основ суб’єктивності до вершин духовності: монографія / М. Й. Боришевський. – К. : Академвидав, 2010. – 416 с.

Поліщук, Н. В. Науково-технічний прогрес і духовно-моральне становлення молоді / Н. В. Поліщук, М. С. Панченко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. – № 2. – С. 197–205.

Сморж, Л. О. Філософія: навч. посіб. / Л. О. Сморж. – К. : Кондор, 2004. – 416 с.

Философия: современность и ретроспектива: монография / авт. кол.: Полищук Н. В, Горбатюк Т. В., Егоров А. Г. [и др.]. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2013. – 141 с.

Поліщук, Н. В. Наука і духовність у процесі становлення творчої особистості / Н. В. Поліщук, М. С. Панченко, І. М. Панченко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип. 39. – С. 42–48.

Поліщук, Н. В. Науково-технічний прогрес і духовно-моральне становлення молоді: монографія / Н. В. Поліщук. – Рівне : О. Зень, 2012. – 464 с.

Карпенчук, С. Г. Педагогічний закон у контексті природних законів Всесвіту / С. Г. Карпенчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: [зб. наук. праць]. – Рівне: РДГУ, 2005. – Вип. 30. – С. 3–9

Сухомлинский, В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский. – М. : Изд. полит. лит., 1973. –268 с.

Чистяков, В. В. Системный подход в современной педагогической антропологии / В. В. Чистяков. – Ярославль, 1995. – 198 с.

Педагогика и философия образования: реферат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-210246.html. – Название с экрана

Оксенюк, О. В. Національні цінності як духовний аспект особистості / О. В. Оксенюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: [зб. наук. праць]. –Рівне: РДГУ, 2005. – Вип. 30. – С. 14–17.

Поліщук, Н. В. В. І. Вернадський і формування інтелектуального потенціалу нації / Н. В. Поліщук, М. С. Панченко, І. М. Панченко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: [зб. наук. праць]. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 39. – С. 23–27.

Поліщук, Н. В. Спецсемінар «Філософсько-освітні засади впливу епохи інформаційновисокотехнологічного науково-технічного прогресу на духовне становлення молоді» / Н. В. Поліщук // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: матеріали ІІ Всеукр. наукової конф. (5-6 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ) ДОІППО. – Частина 1. / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпропетровськ : «Роял Принт», 2014. – С.

–77.

##submission.downloads##