ЛЮДИНА ЯК КОНЦЕПТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ У ВИМІРАХ ПАРАДИГМАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Овчарук Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Ключові слова:

культура, культурологія, людина, методологія, парадигма, парадигмальний підхід, антропологічна, культурфілософська, мистецтвознавча парадигми

Анотація

У статті обґрунтована гуманістична спрямованість культурології як гуманітарної дисципліни, що не обмежується вивченням лише культури, а виходить на її творця – людину. Це створює підстави для дослідження феномену людини крізь призму методологічних стратегій культурологічного знання, виміром яких є парадигмальний підхід. Визначено його сутність та методологічні можливості застосування у процесі культурологічного осмислення людини як концепту культурології.

Біографія автора

Ольга Володимирівна Овчарук, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант

Посилання

Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур. / А. А. Белик. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т., 1999. – 241 с.

Быстрицкий Е. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие /Е. Быстрицкий. – К.: Наук. думка, 1991. – 198 с.

Гартман Н. Эстетика /Н. Гартман; пер. с нем. Т. С. Батищева [и др.]. – К. : Ника-Центр, 2004. – 639с.

Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган. – СПб: ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 416 с.

Колесник О. С. Феномен інтерпретації в художній культурі : монографія /Олена Сергіївна Колесник. – К.: НАКККіМ, 2014. – 265 с.

Кримський С. Б. Культура розкриває внутрішню безмежність людини /Сергій Кримський //Культурологічна думка: щорічник наукових праць. –

К.: АКМУ Ін-т культурології, 2009. – № 1. – С.18-26.

Культурология : учебн. пособие / сост. и отв. ред. А. А. Радугин. – М.: Центр, 2001. - 304 с.

Культурология. Энциклопедия. В 2-х т. Том 2. / Гл. ред. и авт. проекта С. Я. Левит. - М. : РОССПЭН, 2007. - 1184 с.

Кун Т. Структура научных революций: пер. с англ. / Т. Кун. – М.: АСТ, 2003. – 605 с.

Розин В. М. Культурология: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / В. М. Розин. – М. : Гардарики, 2003. – 462 с.

Свасьян К. А. Философия символических форм Э. Кассирера : критический аналіз [отв. ред. В. М. Межуев]; АнАрмССР. Ин-т философии и права. – Ер.: Изд-во АН АрмССР, 1989. – 238 с.

##submission.downloads##