ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАКОНОТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Наталія Михайлівна Сімакова Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Ключові слова:

людина, освіта, культура, освітня політика, законодавство в сфері освіти

Анотація

Етапи еволюції ідеологічних засад розвитку законодавчого процесу у галузі освіти прослідковуються у головних державних документах у галузі освіти, а саме, Державної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції реформи «Нова українська школа», які детально розглядаються у даному дослідженні.

Біографія автора

Наталія Михайлівна Сімакова, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

аспірантка

Посилання

Березовська, Л. Реформування шкільної освіти в умовах державотворення (початок 90-х років XX ст.) / Лариса Березовська // Молодь і ринок. – 2011. – №6 (77). – С. 17-21.

Закон України про освіту від 23.05. 1991 № 1060 XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 34. – ст. 451.

Ковтунець, В. Конституційні засади правового регулювання освітньої діяльності В. Ковтунець // Конституційні основи правового забезпечення економіки України (проблеми конституційної економіки) зб. наук. матеріалів "круглого столу" (м. Донецьк, 2 лип. 2010 р.) / НАН України, НАПрН України, Донец. нац. ун-т, економ.-прав. фак-т, Центр дослідж. пробл. законодавства і конституц. юстиції.– Донецьк : Юго-Восток, 2011.– С. 74-77

Закон України Про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2017. – № 38-39. – ст. 380.

Конституція України (Основний закон) : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 249.

Сушинський, О. Конституційні засади рівного доступу до освіти [Електронний ресурс] / О. Сушинський // Західна аналітична група. – 26.04.2012. – Режим доступу: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5140.

Про загальну середню освіту : Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 28. – ст. 230.

Про загальну середню освіту : Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 28. – ст. 230.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повноїзагальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах» (справа про доступність і безоплатність освіти) від 04.03.2004 р., №5-рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 11. – Ст. 674.

Ковтунець, В. Конституційність як принцип реформування вищої освіти України [Електронний ресурс] / В. Ковтунець. – 2016. – Режим доступу: http://consens1.org/344.

Андрущенко, В. П. Ідеологічні засади сучасного законотворення у галузі освіти / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 5-9.

Постанова Кабінету Міністрів України «Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")» / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. N 896. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF.

Бондар, Д. М. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") та її роль у реформуванні управління системою вищої освіти в Україні (історико-педагогічний аспект) / Д. М. Бондар // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 17 (2) . – С. 14-19.

Постанова Кабінету Міністрів України «Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")» / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. N 896. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF.

Національна доктрина розвитку освіти / Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Андрущенко, В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу / В. П. Андрущенко. – К. : ТОВ “Атлант ЮЕмСі”, 2005. – 498 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ