ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВИПУСКНИКІВ БАКАЛАВРАТУ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Людмила Анатоліївна Остапенко, Катерина Олексіївна Кальницька, Тамара Василівна Мазур

Анотація


Результати дослідження ціннісно-смислового компоненту професійної ідентичності студентів, які спеціалізуються на наданні правової і соціально-психологічної допомоги людям, свідчать, що лише у половини майбутніх юристів і соціальних працівників професійна ідентичність формується успішно і пов'язана з розширенням уявлень про ціннісні складові майбутньої професійної діяльності.

Ключові слова


професійна ідентичність; професійна мотивація; ціннісно-смислові характеристики професійної ідентичності

Повний текст:

PDF

Посилання


Кривоконь, Н. І. Соціально-психологічні чинники професійної самоідентифікації фахівців системи захисту населення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія» / Н. І. Кривоконь. – К., 2002. − 20 с.

Kalnytska K. Identification of students as a mechanism of professional self-identification and a component of personality self-consciousness / Kateryna Kalnytska // Ukraine – EU. Innovation, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. – Chernigiv : CNUT, 2018. – P. 355-358.

Павлюх, В. В. Особливості дослідження професійної ідентичності у майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / В. В. Павлюх // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка. Сер.: Соціально-педагогічна. – 2009. – № 11. – С. 190 – 200. – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/znpkp_sp/2009_11/33.pdf.

Шнейдер, Л. Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы діагностики / Л. Б. Шнайдер. - М. : Московский психолого-социальный институт, 2007. – 128 с.

Борисюк, А. С. Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога //автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра психол. наук : 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи / Борисюк Алла Степанівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – 32 с.

Ермолаева, Е. П. Профессиональная идентичность как комплексная характеристика соответствия субъекта и деятельности / Е. П. Ермолаева // Психологическое обозрение. – №2. – 1998. – С. 35 – 40.

Ericson E.H. The problem of ego identity // Stein M.R. et al. (Eds.) Identity and anxiety: Survival of the person in mass society. Glencoe: The Free Press, I960. – 245 с.

Лукіянчук, А. М. Проблема ідентифікації у професійному становленні студентів вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації педагогічного профілю / А. М. Лукіянчук. – К., 2010. – 380 с.

Реан, А. А. Психология изучения личности: учеб. пособие / А. А. Реан. – СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 1999.– 288 с.

Замфир, К. Удовлетворенность трудом : пер.с румынского / К. Замфир. – М. : Политиздат, 1983. – 142 с.

Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Смысл, 2004. – 352 с.

Родыгина, У. С. Психологические особенности профессиональной идентичности студентов / У. С. Родыгина // Психологическая наука и образование. – 2007. – № 4. – С. 39-48.

Азбель, А. А. Особенности формирования статусов профессиональной идентичности: дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Возрастная и педагогическая психология» / А. А. Азбель. – СПб., 2004. – 219 c.

Marsia, J. E. Identity in adolescence // Handbook of adolescent psychology / ed. J. Adelson. New York: John Wiley, 1980. P. 159–187.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.