ВИБУДОВА ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

Євген Володимирович Сірий

Анотація


Вивчення соціальної напруженості, як складного нелінійного явища, з причин мінливості та динамічності соціального світу, виявляє безліч її прямих та латентних, причинних та функціональних компонентів. Ці компоненти проектують спроможність повноти її пізнання, відкриття нових сторін, характеристик, компонентів її механізмів, котрі проявляються при багатьох обставинах. В статті висвітлюються основні положення стосовно структурно-функціональних компонентів соціальної напруженості, її чинники, прояви, рівні та інше, які гіпотетично складають її структурно-концептуальну модель.

Ключові слова


соціальна напруженість; концептуальні засади; модель; рівні

Повний текст:

PDF

Посилання


Дмитриев, А.В. Конфликтология: Учебное пособие. - М. :Гардарики, 2000. - 320 с.

Словарь конфликтолога [Електронний ресурс]. //http://www.вокабула.рф/ словари/ словарь-конфликтолога.

Социологический словарь [Електронний ресурс]. //http://www.onlinedics.ru/slovаr/soc/n/ nаprjаzhenie. html.

Александрова, Е. В. Социально-трудовые конфликты: пути разрешения. Монография. М., 1993. - 226 с.

Диагностика социальной напряженности в обществе: региональный аспект / Под ред. П. В. Акинина, С. В. Рязанцева. – Ставрополь: Сервисшкола, 2002. – 240 с.

Данакин, Н. С. Конфликты и технология их предупреждения [Текст] / Н. С. Данакин, Л. Я. Дятченко, В. И. Сперанский. - Белгород: БЦСТ, 1995. - 315 с.

Владико, О. Готовність населення України до соціального протесту / О.Владико // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. i-soc.com.ua/institute/ 16-vladiko.pdf.

Камю, А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр.-М.: Политиздат, 1990. -415 с. ISBN 5-250-01279-5.

Плюснин, Ю. М. Скрытая социальная напряженность. Подходы к разработке методов оперативной оценки уровня напряженности в обществе // Проблемы социальных технологий. Новосибирск, 1998. Вып. 4. - С. 53-64.

Сирий, Є. В., Нахабич, М. А. Социологический портрет внеэлитных акторов социальных трансформаций в Украине// East European Scientific Journal/ Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukove. 2016., volume 4. № 5 (9), р. 68-76.

Самушкин, А. И. Социальная напряженность как общественно-политическое явление / А.П. Самушкин // Проблема социальной наряженности: материалы международной научно-практической конференции 5–6 июня 2010 года. – Пенза – Ереван – Прага: ООО Научно-издательский центр «Социосфера», 2010. – 178 с.

Сірий, Є. В. Дослідження соціальної напруженості в українському трансформаційному соціумі // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. Зб. наук.пр. Ч.ІІ: VII Міжн. наук.-практ. конф. 30-31 травня 2016 р. Східно-український національний університет ім. В. Даля (м. Рубіжне). С.193-196.

Клюєнко, Е. О. Методологічні засади дослідження соціальної напруженості в суспільстві, що трансформується // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4-5. – С. 41–55.

Губина, Н. В. Ч.Х.Кули об истоках индивидуальной и социальной напряженности // Социально-гуманитарные знания. - М., 2007. - № 4. С. 189-201.

Сірий, Є. В. Теоретичні та методологічні засади системного аналізу та побудови концептуальної моделі соціальної напруженості // Вісник Одеського національного університету: соціологія і політичні науки. Одеса: «Астропринт». - 2016. Том 21. Вип. 3 (26) «Соціологія». С. 49-60.
Copyright (c) 2018 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.