ІНФОРМАЦІЙНА СВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН І СКЛАДОВА КОМПОНЕНТА ІДЕОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Микола Олексійович Кириченко

Анотація


Актуальність теми дослідження в тому, що розкрито складову компоненту ідеології інформаційного суспільства сучасної України, представленої інформаційною свідомістю. Предмет дослідження – феномен інформаційної свідомості як соціальний феномен і компонента ідеології інформаційного суспільства. Мета роботи – концептуалізація інформаційної свідомості, що представляє суперечливий і динамічний процес, що розвивається у нас на очах. Досліджено інформаційну свідомість у вигляді образів, почуттів, чуттєво-емоційних настроїв, его-диспозицій, ідеалів, цілей і парадигм людини та її вираження у мультиматрицях інформаційного соціуму, що впливає на людину. З’ясовано, що свідомість синкретизує феномени, факти, явища інформаційного соціуму, поведінські паттерни та менталітет індивіда. Методи – синергетичний та соціоаксіологічний підходи та методи, що дозволили розкрити такий складний феномен, як інформаційна ідеологія та складові її цінності. Наукова новизна дослідження в тому, що інформаційна свідомість як складова компонента ідеології інформаційного суспільства в соціальній філософії ще не проаналізована. Результат дослідження – створено концептуальну парадигму інформаційної свідомості, її структуру та механізми відображення інформаційного соціуму, виражених художніми, естетичними, філософськими, політичними, метафізичними, онтологічними, правовими, релігійними поглядами. Висновок – представлено цілісне уявлення інформаційної свідомості як компоненти ідеології інформаційного суспільства, що буде сприяти успішній трансформації відносин в сучасному українському суспільстві, подоланню деформацій свідомості молоді та формуванню цілісності особистості, зацікавленої в різноманітних модернізаційних процесах, в яких вона буде виступати суб’єктом цих перетворень.

Ключові слова


інформаційна свідомість; ідеологія інформаційного суспільства; інформаційна особистість; цілісність особистості; цінність, усвідомлене буття; індивідуальна інформаційна свідомість; суспільна інформаційна свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронкова, В. Г. Інтернет як глобальна тенденція і нова наднаціональна реальність / В. Г. Воронкова // VERSUS. – 2016. – № 7. – С. 20 - 25.

Воронкова, В. Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства / В. Г. Воронкова // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. № 83. – С.198 –203.

Вашкевич, В. М. Історична свідомість сучасної молоді: до методології дослідження / В. М. Вашкевич // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С.74–79.

Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / М. Кастельс; пер. с англ. О. И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.

Кивлюк, О. П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти / О. П. Кивлюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2014. – № 57. – С.192–200.

Кириченко, М. О. Концептуалізація когнітивно-комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно-науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження / М. О. Кириченко // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 116 (1). – С. 137– 141.

Кравченко, І. М. Аналіз категорії «трудовий потенціал» в контексті категорій «робоча сила»,«людський потенціал»,«людський капітал» та «трудові ресурси» // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – Вип. 51. – С.124–131.

Лазаревич, А. А. Становление информационного общества: коммуникационно-эпистемологические и культурно-цивилизационные основания: монография / А. А. Лазаревич; науч. ред. И. Я. Левяш. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 537 с.

Максименюк, М. Ю. Концептуалізаціяя розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. – № 68. – С.78–88.

Мельник, В. В. Культура буття людини як соціокультурний феномен / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2015. – Вип.60. – С. 253–268.

Мельник, В. В. Становлення і розвиток культурної політики в умовах глобалізації / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014.– Вип. 58. – С.148–156.

Соснін, О. В., Воронкова, В. Г. Інформаційне суспільство як виклик глобалізації / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова // Час вибору: виклики інформаційної епохи : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – C. 344-359.
Copyright (c) 2018 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.