СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВИХ ТРАДИЦІЙ

Микола Миколайович Шевченко

Анотація


У статті здійснено соціально-філософський аналіз феномену військових традицій й на цій основі розроблено наукову концепцію військових традицій. На основі наявних під-ходів до вивчення проблеми традицій виокремлено засадничі принципи соціально-філософського аналізу військових традицій сучасного українського суспільства і його збройних сил. Запропоновано поділяти військові традиції за рівнем існування на військові традиції, національні військові традиції, традиції видів збройних сил, традиції з’єднань, традиції військових частин (підрозділів), а також уточнено вказані поняття в категоріальній сітці соціальної філософії.

Ключові слова


військові традиції; національні військові традиції; традиції видів збройних сил; традиції з’єднань; традиції військових частин (підрозділів); Збройні Сили України

Повний текст:

PDF

Посилання


Афонін, Е. А. Становлення збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми: монографія / Е. А. Афонін ; відп. ред. А. О. Ручка, Ю. І. Саєнко ; НАН України, Ін-т соціології. - К. : Інтерграфік, 1994. - 304 с.

Печенюк, І. Традиції війська княжої доби: витоки та практика використання / І. Печенюк // Воєнна історія. – 2004. – № 1–3. – С. 87–96.

Слюсаренко, П. М. Традиції Армії Української Народної Республіки: витоки та практика їх використання / П. М. Слюсаренко // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2006. – № 4 (37). – С. 207–213.

Задунайський, В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XIX – на початку XXІ ст.: монографія / В. Задунайский. – Донецьк : Норд-Прес – ДонНУ, 2006. – 335 с.

Військові традиції у Збройних Силах України : монографія / А. О. Афанасьєв, М. В. Герасименко, В. П. Кротиков, В. В. Мараєва, В. В. Панін, О. Г. Скрипник, С. М. Соколюк, В. Л. Топальський, І. П. Хруленко, М. М. Шевченко. – К. : НДЦГПЗСУ, 2015. – 241 с.

Концепція військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України. Затверджено Наказом Міністра оборони України від 08.06.2010 № 295 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/index.php?part=patriot&lang-=ua⊂=n_b_ patriot.

Плахов, В. Д. Традиции и общество: Опыт философско-социологического исследования: монография / В. Д. Плахов. – М. : Мысль, 1982. – 220 с.

Бондырева, С. К. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества: учеб. пособие / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов; Моск. психологосоциал. ин.-т; [гл. ред. Д.И. Фельдштейн]. – М. : Воронеж : [НПО “МОДЭК”], 2004. – 275 с.

Полонская, И. Н. Социокультурная традиция: онтология и динамика: Автореф. дис… докт. филос. наук: 09.00.11 / И. Н. Полонская ; Ростовский государственный университет. – Ростов, 2006. – 56 с.

Напсо, М. Д. Сущность и социальная функция традиций и обычаев социалистического общества: Автореф. канд… филос. наук: 09.00.01 / М. Д. Напсо ; Тбилиский Ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. – Тбилиси, 1981. – 23 с.

Власова, В. Б. Традиция как социально-философская категория / В. Б. Власова // Философские науки. – 1980. – С. 30–39.

Вашкевич, В. М. Історична свідомість молоді: політологічний концепт: монографія / В. М. Вашкевич. – К. : Світогляд, 2005. – 287 с.

Аверьянов, В. В. Традиция и динамический консерватизм / В. В. Аверьянов. – М. : Институт динамического консерватизма, Центральный издательский дом, 2012. – 696 с.

Найден, О. С. Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти : монографія / О. С. Найден. – К. : Видавничий дім «Стилос», 2005. – 260 с.

Абрамов, В. І. Духовний потенціал Збройних Сил України: методологія системного вивчення і регулювання : дис. … доктора філос. наук : 09.00. 03 / В. І. Абрамов. – К., 2005. – 390 с.

Абрамов, В.І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення : монографія / В. І. Абрамов. – К. : КНЕУ, 2004. – 236 с.

Пірен, М. І. Основи етнопсихології: підручник / М. І. Пірен. – К. : КВГІ, 1996. – 385 с.

Психолого-педагогические основы деятельности командира / М. И. Дьяченко, Е. Ф. Осипенков, Л. Е. Мерзляк; под ред. ген. армии И. Г. Павловского. – М. : Воениздат, 1977. – 295 с.

Военная психология / под общ. ред. В. В. Шеляга, А. Д. Глоточкина, К. К. Платонова. – М. : Военное издательст-во, 1972. – 400 с.

Шевченко, М. М. Методичні засади формування військових традицій / М. М. Шевченко // Історичні та методологічні аспекти становлення та розвитку військових традицій у Збройних Силах України: Матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 25 травня 2012 р.) / МОУ НДЦГПЗСУ. – К. : НДЦГПЗСУ, 2012. – С. 17-21.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.