СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ЇЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Євген Володимирович Сірий

Анотація


В статті, в контексті комплексного аналізу дослідницьких проблем вивчення соціальної напруженості висвітлено основні напрямки та спроби системного аналізу об`єкт-предметної системи соціальної напруженості та побудови її концептуальної моделі. Визначені інтерпретаційні, операціоналізаційні та експлікаційні дії щодо явища соціальної напруженості. Для програмування системи дослідження соціальної напруженості її оцінювання та виміру в межах моніторингових опитувальних засобів, висвітлені основні установчі питання та завдання, принципи та шляхи їх розв`язання, зокрема: операціоналізаційно-експлікаційні процедури об`єкт-предметних компонентів соціальної напруженості, синтез робочого поняття соціальної напруженості, уточнення іншого категоріального апарату, класифікація та групування чинників соціальної напруженості, предметна визначеність дослідження, експлікація гносеологічних засобів дослідження, поліструктурний аналіз соціальної напруженості, робочі уточнення її іманентних сторін еності в рамках її системного аналізу.

Ключові слова


соціальна напруженість; системний аналіз; концептуальна модель; психологічна природа напруженості; чинники; компоненти; форми напруженості

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранова, Г. В. Социальная напряженность: особенности методологии и методики ее анализа прогнозирования в регионах Российской Федерации: автореф. дис. канд. социол. наук / Г. В. Баранова. - М, 2009. — 24 с.

Головенько, В. А. Рівень соціальної напруженості та потенціал соціального протесту в суспільстві: Можливості соціологічного дослідження та прогнозування / В. А. Головенько // Український соціум: Соціологія. Політика. Економіка. Педагогіка. – 09/2007. – N 5/6. – С. 137-152 .

Плюснин, Ю. М. Скрытая социальная напряженность в российском обществе / Ю. М. Плюснин // Полития. – 2013. - № 2. - C.6-38.

Социологический словарь украинцев [Електронний ресурс] – Режим доступу: //http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/n/naprjazhenie.html.

Словарь конфликтолога [Електронний ресурс] – Режим доступу: //http://www.вокабула.рф/словари/словарь-конфликтолога.

Губина, Н. В. Ч. Х. Кули об истоках индивидуальной и социальной напряженности / Н. В. Губина // Социально-гуманитарные знания. - 2007. - № 4. - С.189-201.

Дмитриев, А. В. Конфликтология: учебное пособие / А. В. Дмитриев. - М. : Гардарики, 2000. - 320 с.

Плюснин, Ю. М. Скрытая социальная напряженность. Подходы к разработке методов оперативной оценки уров-ня напряженности в обществе / Ю. М. Плюснин // Проблемы социальных технологий. - 1998. - Вып. 4. - С. 53-64.

Сірий, Є. В. Социологический портрет внеэлитных акторов социальных трансформаций в Украине / Є. В. Сірий, М. А. Нахабич // East European Scientific Journal/ Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukove. - 2016. – Vol. 4. № 5 (9). - Р. 68-76.

Самушкин, А. И. Социальная напряженность как общественно-политическое явление / А. П. Самушкин // Проблема социальной напряженности: материалы международной научно-практической конференции (5–6 июня 2010 г.). – Пенза – Ереван – Прага : ООО Научно-издательский центр «Социосфера», 2010. – 178 с.

Сірий, Є. В. Дослідження соціальної напруженості в українському трансформаційному соціумі / Є. В. Сірий // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наук.пр. Ч.ІІ: VII Міжн. наук.-практ. конф. 30-31 травня 2016 р. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Рубіжне). - С.193-196.

Александрова, Е. В. Социально-трудовые конфликты: пути разрешения: монографія / Е. В. Александрова. - М., 1993. - 226 с.

Диагностика социальной напряженности в обществе: региональный аспект / под ред. П. В. Акинина, С. В. Рязанцева. – Ставрополь : Сервисшкола, 2002. – 240 с.

Данакин, Н. С. Конфликты и технология их предупреждения / Н. С. Данакин, Л. Я. Дятченко, В. И. Сперанский. - Белгород: БЦСТ, 1995. - 315 с.

Владико, О. Готовність населення України до соціального протесту [Електронний ресурс] / О. Владико. - Режим доступу: http://www. i-soc.com.ua/institute/ 16-vladiko.pdf].

Волко, А. Д. Протестные митинги в России конца 2011 – начала 2012 гг.: запрос на демократизацию политических институтов / А. Д. Волко // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. - 2012. - Т. 112. - № 2. С. 73-86.

Клюєнко, Е. О. Методологічні засади дослідження соціальної напруженості в суспільстві, що трансформується / Е. О. Клюєнко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4-5. – С. 41–55.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.