НАПРЯМИ І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Микола Васильович Міхайліченко

Анотація


У статті аналізується якість освіти як соціальне явище, встановлюється її вплив на виробництво, бізнес, суспільство і людину; підкреслюється необхідність залучення до її підвищення суспільство і бізнес; виокремлюється три напрями, які безпосередньо залежать від якості вищої освіти : освіта – наука - інновації; подається вітчизняна система забезпечення якості вищої освіти, що затверджена на законодавчому рівні; висвітлюються механізми її забезпечення; висвітлюється місце, роль і механізми дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; підкреслюється необхідність здійснення комплексного підходу до оцінки якості вищої ocвіти, а саме розглядати її в двох аспектах: як зовнішній аспект: якість результату освітнього процесу – відповідність рівня підготовки випускників попиту роботодавців (вимогам стандартів); так і як внутрішній аспект: характеристики системи забезпечення якocтi освіти – зміст ocвіти, рівень підготовки абітурієнтів, студентів, науково-педагогічних кадрів, інформаційно-методичний супровід, матеріально-технічне забезпечення якості підготовки фахівців, використовувані ocвітні технології, наукова діяльність тощо. Підкреслюється, що важливою складовою державного-громадського управління у цій ситуації стає управління якістю освіти, яке постає двовекторним процесом. З одного боку, воно має забезпечувати якість внутрішніх параметрів процесу й результату навчання студентів, задоволення їхніх освітніх потреб і сподівань щодо здобуття належної компетентності, а з другого, – воно спрямоване на поліпшення використання ресурсів у забезпеченні якості освіти та підвищення ефективності функціонування системи освіти загалом (зовнішні параметри як соціальної системи).

Ключові слова


освіта; наука; університет; управління; інновація; якість; держава; суспільство; працедавці; студент; освітня послуга; стандарт; виробництво; національне агентство

Повний текст:

PDF

Посилання


Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі: практ. посіб. / за ред. С. Гришко [та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. – 168 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. / за ред. Т. Добка [та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. – 572 с.

Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Програмний документ ЮНЕСКО (1995) // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / авт. кол.: В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, С. Довгий [та ін.]. – К. : Навч. книга, 2003. – С. 352-354.

Проект Концепції реформування системи ліцензування та акредитації у вищій освіті України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/6976/.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с.

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/438/ 43883/HE_Reforms_Strategy_11_11_2014.pdf.

Шевченко, С. О. Обґрунтування концепції ефективного державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти [Електронний ресурс] / С. О. Шевченко. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2012-02(8)/12ssovou.pdf.

Шевченко, С. О. Розвиток державно-громадського управління якістю вищої освіти України в умовах входження до Болонського процесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 «Механізми державного управління» / С. О Шевченко. – Запоріжжя, 2012. – 36 с.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.