МАРКЕТИНГ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ

Юрій Михайлович Карпенко, Світлана Генадіївна Суворова

Анотація


В статті проведена оцінка організаційних підходів до впровадження маркетингової діяльності у малий бізнес. Визначено, що для поліпшення процесів управління маркетингом малий бізнес повинен здійснювати стратегічне планування та застосовувати сучасний інструментарій, який відповідає особливостям його діяльності.

Ключові слова


маркетинг у малому бізнесі; управління маркетингом; організаційні підходи до побудови маркетингу; особливості малого бізнесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Бревнов, А. А. Маркетинг малого предприятия : практическое пособие / А.А. Бревнов. – К. : ВИРА-Р, 1998 – 383 с.

Варналій, З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – К. : Знання, КОО, 2001. – 277 с.

Ільюхіна, О. 6 варіантів побудови маркетингу у малому бізнесі [Електронний ресурс] / О. Ільюхіна. - Режим дос-тупу: http://blog.liga.net/user/oilyuhina/article/26122.aspx.

Клінков, М. 8 маркетингових стратегій малого бізнесу [Електронний ресурс] / М. Клінков. - Режим доступу: http://www.trn.ua/articles/125/.

Костусєв, О. О. Малий бізнес та формування конкурентного середовища / О. О. Костусєв // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – №6. – С. 80-85.

Луцяк, В. В. Маркетинг малого виробничого підприємства : дисертація на здобуття наук. ступ. д.е.н., спеціаль-ність 08.00.04 / В. В. Луцяк. – Київ : НУХТ, 2017. – 473 с.

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць