СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Лариса Олексіївна Коваленко, Валерія Ігорівна Тимошенко

Анотація


У статті розкрито основні проблеми формування ефективної амортизаційної політики на промислових підприємствах України, можливість використання іноземного досвіду. Висвітлені три основні концепції амортизації, які використовуються в нашій країні та за кордоном. Наведено аналіз амортизаційної політики підприємств промисловості. Запропоновані основні заходи реформування амортизаційної політики.

Ключові слова


амортизація; амортизаційна політика; основні засобі; інвестиції; інноваційний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабяк, Н. Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємств / Н. Д. Бабяк // Фінанси України. – 2001. – № 11. – C. 34-40.

Бакай, В. Й. Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємства [Електронний ресурс] / В. Й. Бакай, О. В. Бедін // Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9 (33). Ч. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/en_oif/2012_ 9_1/5.pdf.

Городянська, Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу : монографія / Л. В. Городянська. – К. : КНЕУ, 2008. – 224 с.

Жердєв, Є. Методичні засади формування амортизаційної політики на підприємствах [Електронний ресурс] / Є. Жердєв // Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-zasadi-formuvannyaamortizaciynoi-politiki-na-pidpriemstvah.html.

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Орлов, П. А. Амортизаційна політика як інструмент активізації інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств / П. А. Орлов, С. П. Орлов // Інновації: проблеми науки і практики : монографія. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – С. 317-335.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 / Україна. Міністерство фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Скоморохова, С. Ю. Сучасна концепція амортизаційної політики підприємства / С. Ю. Скоморохова, С. М. Ніколаєнко, Л. В. Гейвич // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 4. – С. 65-67.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць