ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Олена Олександрівна Зеленська, Юлія Валеріївна Краснянська

Анотація


Невідповідність параметрів розвитку ринку освітніх послуг потребам та запитам ринку праці створює низку проблем для всіх суб’єктів взаємодії: для працівника – неможливість влаштуватися на бажану роботу, для роботодавця – знайти працівника потрібної освіти та кваліфікації, для вищого навчального закладу – здійснити набір студентів, для держави – зберегти або покращити свої позиції в рейтингу конкурентоздатності. На думку авторів, знівелювати цей конфлікт інтересів можуть: налагодження партнерських стосунків між бізнесом і освітніми закладами, виважена державна політика в сфері збалансування ринків праці та освіти, заснована на системі стратегічного планування та прогнозування; надання широкої автономії вузам із відповідною системою контролю тощо.

Ключові слова


ринок праці; ВНЗ; напрями професійної підготовки; кваліфікаційні вимоги; пропозиція та працевлаштування робочої сили; безробіття; рівень зайнятості випускників; перспективні професії

Повний текст:

PDF

Посилання


Cтатистичний збірник «Україна в цифрах - 2016» / Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Заробітна плата. Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці. Оплата праці та соціально-трудові відносини / Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Nielsen Global Generation Lifestyle Report, 2015 / Nielsen [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.nielsen.com/eu/en.html.

Краснянська, Ю.В. Вплив нематеріального стимулювання на ефективність праці/ Ю.В. Краснянська // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (26-27 квітня 2017р., м. Чернігів): Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т. - 2017. – С. 239-241.

Потреба роботодавців у працівниках за видами економічної діяльності у 2016 році. Ринок праці. Основні показни-ки ринку праці / Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності ВНЗ України». Освіта / Публікації. Державна служба ста-тистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році. Ринок праці. Основні показники ринку праці / Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Employment rates of recent graduates / Eurostat [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00053&plugin=1.

Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці. Зайнятість та безробіття. Основні показники ринку праці / Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Unemployment rate / ILO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=2&_adf.ctrl-state=26kciptdk_33&_afrLoop=865159883879383&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=26kciptdk_30#!%40%40%3F_afrWindowId%3D26kciptdk_30%26_afrLoop%3D865159883879383%26MBI_ID%3D2%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1bi5ce49n8_4.

Доповідь «Ринок праці 2016». Ринок праці / Публікації. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Бутко, М.П. Проблеми регулювання регіональних ринків праці в Україні / М.П. Бутко, О.О. Зеленська // Зайнятість та ринок праці. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 15-21.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць