ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Зеленська Чернігівський національний технологічний університет
  • Юлія Валеріївна Краснянська Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

ринок праці, ВНЗ, напрями професійної підготовки, кваліфікаційні вимоги, пропозиція та працевлаштування робочої сили, безробіття, рівень зайнятості випускників, перспективні професії

Анотація

Невідповідність параметрів розвитку ринку освітніх послуг потребам та запитам ринку праці створює низку проблем для всіх суб’єктів взаємодії: для працівника – неможливість влаштуватися на бажану роботу, для роботодавця – знайти працівника потрібної освіти та кваліфікації, для вищого навчального закладу – здійснити набір студентів, для держави – зберегти або покращити свої позиції в рейтингу конкурентоздатності. На думку авторів, знівелювати цей конфлікт інтересів можуть: налагодження партнерських стосунків між бізнесом і освітніми закладами, виважена державна політика в сфері збалансування ринків праці та освіти, заснована на системі стратегічного планування та прогнозування; надання широкої автономії вузам із відповідною системою контролю тощо.

Біографії авторів

Олена Олександрівна Зеленська, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Юлія Валеріївна Краснянська, Чернігівський національний технологічний університет

студентка, напрям підготовки «Фінанси та кредит»

Посилання

Cтатистичний збірник «Україна в цифрах - 2016» / Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Заробітна плата. Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці. Оплата праці та соціально-трудові відносини / Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Nielsen Global Generation Lifestyle Report, 2015 / Nielsen [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.nielsen.com/eu/en.html.

Краснянська, Ю.В. Вплив нематеріального стимулювання на ефективність праці/ Ю.В. Краснянська // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (26-27 квітня 2017р., м. Чернігів): Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т. - 2017. – С. 239-241.

Потреба роботодавців у працівниках за видами економічної діяльності у 2016 році. Ринок праці. Основні показни-ки ринку праці / Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності ВНЗ України». Освіта / Публікації. Державна служба ста-тистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році. Ринок праці. Основні показники ринку праці / Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Employment rates of recent graduates / Eurostat [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00053&plugin=1.

Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці. Зайнятість та безробіття. Основні показники ринку праці / Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Unemployment rate / ILO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=2&_adf.ctrl-state=26kciptdk_33&_afrLoop=865159883879383&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=26kciptdk_30#!%40%40%3F_afrWindowId%3D26kciptdk_30%26_afrLoop%3D865159883879383%26MBI_ID%3D2%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1bi5ce49n8_4.

Доповідь «Ринок праці 2016». Ринок праці / Публікації. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Бутко, М.П. Проблеми регулювання регіональних ринків праці в Україні / М.П. Бутко, О.О. Зеленська // Зайнятість та ринок праці. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 15-21.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА