ВРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ У ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Вікторія Георгіївна Боронос, Константин Анатолійович Федченко

Анотація


У статті проаналізовано існуючий механізм управління екологічною безпекою. На основі отриманих даних запропоновано враховувати соціальні фактори впливу на механізм захисту довкілля. Особливу увагу необхідно приділяти вихованню екологічної етики у громадян, екологічній освіті населення, громадським рухам у забезпеченні екологічної безпеки, розвитку екологічної свідомості та екологічного мислення та інше. Також надані рекомендації щодо вдосконалення основ даного регулювання в частині інтенсифікації використання неформалізованого підходу.

Ключові слова


екологічна безпека; природоохоронна діяльність; соціальні фактори; інституційні фактори; екологічна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України : Аналітична доповідь / Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/nac_bezp-182c8.pdf

Хлобистов, Є. В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / Є. В. Хлобистов; РВПС України НАН України. – К. : Агентство «Чорнобильінтерінформ», 2004. – 336 с.

Іванова, Т. В. Механізм управління природокористуванням і екологічною безпекою / Т. В. Іванова // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». – 2011. – № 10. – С. 34.

Ілляшенко, І. О. Формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління природно-техногенною та екологічною безпекою на засадах сталого розвитку [Електронний ресурс] / І. О. Ілляшенко // Ефективна економіка. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1713. 14.

Данилишин, Б. М. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / під загальною редакцією чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина. – К. : ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 704 с.

Демешкант, Н. А. Інноваційна природоохоронна діяльність як умова сталого розвитку аграрної сфери виробництва [Електронний ресурс] / Н. А. Демешкант. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3952

Демчишак, Н. Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні: монографія / Н. Б. Демчишак. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 494с.

Нонака, И. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / И. Нонака, Х. Такеучи; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.-384 с.

Данилишин, Б. М. Економіка природокористування: підручник / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян. - К. : "Кондор", 2009. - 465 с.

Данилишин, Б. М. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / під загальною редакцією чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – К. : ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 704 с.

Потапенко, В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» : монографія / В. Г. Потапенко; за наук. ред. д.е.н., проф. Є. В. Хлобистова. – К. : НІСД, 2012. – 360 с.

Фролова, А. В. Формування організаційно-економічного механізму управління забезпеченням екологічної безпеки держави [Електронний ресурс] / А. В. Фролова // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 4. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/pspe/2011_4/Frolova_411.htm
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць