КРАУДФАНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

Ольга Вікторівна Абакуменко

Анотація


Розкрито економічну сутність краудфандингу як інструменту фінансування інноваційно-технологічних проектів. Розглянуто механізм дії краундфандингу, проведено аналіз його переваг та недоліків. Досліджено досвід використання крауфандингу у зарубіжних країнах та можливість застосування його в Україні.

Ключові слова


краудфандинг; краудфандингова компанія; інноваційний проект; колективне фінансування

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильчук, І. П. Краудфандінг як феномен постіндустріальної економіки / І. П. Васильчук // Ефективна економіка. - 2013. - № 11. - С. 20-25.

Макарович, В. К. Краудфандинг: механизм привлечения необходимых ресурсов / В. К. Макарович, В. О. Огородник // Научный диспут: вопросы экономики и финансов: сборник тезисов научных работ II Международной научно-практической конференции (Киев - Будапешт - Вена, 31 марта 2015 г.). - 73 с.

Огородник, В. О. Краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестеційної системи / В. О. Огородник // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2014. - № 3 (44). - С.103-105.

Петрушенко, Ю. М. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку / Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2014. - № 1. - С.172-182.

Молибог, М. А. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів / М. А. Молибог, Н. В. Івашова // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф., (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред.: О. В. Прокопенко, М. М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 252-253.

Швидка, О. П. Краудфандинг як сучасний інструмент інвестування інноваційних підприємств / О. П. Швидка, І. Лисенко // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 33-34.

Васильєв, О. В. Краудфандинг - сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу / О. В. Васильєв, С. С. Матющенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 18. - С. 36-40.

Massolution/Crowdsourcing.org 2015CF Crowdfunding Industry Report [Electronic resource]. - Access mode: http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/.

Kickstarter Stats [Electronic resource]. - Access mode: // https://www.kickstarter.com/help/stats.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць