ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ, РЕЛІГІЙНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Євген Валерійович Смирнов, Ольга Петрівна Смирнова

Анотація


В статті за допомогою методики історичного і наукового порівняння висвітлюється актуальна проблематика становлення українського підприємництва як особливого підходу до навчання, праці, заощаджування, ведення бізнесу, інвестування тощо. Співставляючи історичний розвиток України і Польщі протягом останніх тисячоліть, автори наводять безумовні і переконливі аргументи, чому тільки після революції гідності восени 2013 року – взимку 2014 року Україна має шанс перейти від анархічного і стихійного розвитку своєї державності до цивілізованого і демократичного базису ведення соціального, культурного, політичного і економічного життя. Авторами було визначено умовно п’ять переламних моментів не тільки в українсько-польських відносинах, а і у загальних імперативах розвитку обох держав як в середині кожної країни, так і об’єктивно за їх межами, що у підсумку корінним чином вплинуло на сучасні, принципово різні, позиції економічного, політичного і духовного світогляду наших націй. Починаючи з періоду Київської Русі і до часів її занепаду Україна мала cвій унікальний шлях становлення власної культури і державності. З ХIII сторіччя і до отримання Україною формальної незалежності у 1991 році вона фактично знаходилася під впливом і керуванням сусідніх держав і імперій, що, в свою чергу, унеможливлювало існування незалеж-ного, автентичного, притаманного саме українцям, шляху розвитку. В логічному висновку в статті приділено увагу, як в результаті цього об’єктивного історичного процесу Україна сформувала свій власний погляд і відношення до культури і інституту підприємництва, як основного чиннику добробуту населення країни і сталого розвитку держави загалом.

Ключові слова


історія; свідомість; соціокультурні особливості; українське підприємництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Kłoczowski, Jerzy A History of Polish Christianity. - Cambridge University Press. - pp. 10-13.

Кудінова, А. В. Підприємницька поведінка та її модифікація в сучасних умовах : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / А. В. Кудінова; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К., 2006. - 18 c. 3. Lanckorońska, Karolina Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland // Rome — 1961 – 194 c.

Лукашевич, М. П. Соціологія економіки / М. П. Лукашевич // Сутнісні характеристики феномену підприємництва: підручник. - К. : Каравела, 2005. - 288 с.

Максакова, А. С. Соціокультурний аспект розвитку пострадянського міського підприємництва [Електронний ресурс] / А. С. Максакова, І. О. Бицуля. - Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=72428.

Марченко, Ю. В. Соціально-психологічні засади розвитку підприємництва в Україні» [Електронний ресурс] / Ю. В. Марченко // Політологічні записки. - 2012. - № 6. - 12 c. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/-Polzap_2012_6_21.

Смирнов, Є. В. Біхевіористічні природа проактивності як передумова інноваційного розвитку підприємства / Є. В. Смирнов // Проблеми науки. – 2015. – № 3 (171). - C. 20-27.

Ушно, І. М. Соціокультурне регулювання ділової активності: український контекст / І. М. Ушно // Культура України : зб. наук. праць. ― Харків : ХДАК, 2010. - Вип. 30. - С. 86-95.

Яковенко, М. А. Історія України. Інтенсивний курс підготовки до ЗНО / М. А. Яковенко.– Київ. – 2008. – 352 с.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць