КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Аліна Олександрівна Ходжаян, Богдан Олександрович Ганжа

Анотація


Розглянуто становлення концептуальних основ державного регулювання неформального сектору економіки. Проаналізовано трактування вченими сутності та складових державного регулювання неформального сектору економіки, наведене власне визначення цього поняття. Стаття присвячена комплексному дослідженню функцій, напрямів та критеріїв державного регулювання неформального сектору економіки. З’ясовані особливості моделей регулювання неформального сектору економіки. Доведено, що державне регулювання неформального сектору економіки може здійснюватись за такими моделями: модель ринко-вого регулювання, модель ринкового регулювання з елементами державного; модель державного регулювання. Обґрунтовано, що нині в Україні більш дієвим буде використання непрямих інструментів державного впливу на неформальний сектор економіки. Систематизовані напрями державного регулювання неформального сектору економіки, серед яких виділено правовий, інституційний, моніторинго-інформаційний, контрольний. Доведено, що головними критеріями ефективності державного регулювання детінізації неформального сектору економіки є показники, що характеризують рівень зайнятості у формальному секторі економіки, рівень добробуту зайнятих, динаміку податкових надходжень до бюджетів різних рівнів, зміну ВВП тощо.

Ключові слова


неформальний сектор економіки; інструменти державного впливу; моделі регулювання; напрями регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності [Електронний ресурс] : закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV. − Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Воротін, В. Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій : монографія / В. Є. Воротін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с.

Механизмы регулирования предпринимательской деятельности: монографія / А. И. Бутенко (отв. ред.), А. П. Зайцев, А. А. Барабаш, [та ін.]. – Одеса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000. – 198 с. 4. Чугунов, І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку : монографія / І. Я. Чугунов. – К. : НІОС, 2003. – 488 с.

Григорська, О. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки / О. Григорська // Вісник антимонопольного комітету України. – 2011. – № 4. – С. 29–33.

Бодров, В. Г. Державне (урядове) регулювання економіки / В. Г. Бодров // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 4 : Галузеве управління / наук.-ред. кол. : М. М. Іжа (співголова), В. Г. Бодров (співголова) [та ін.], 2011. – 285 с.

Лєсная, О. С. Інституціональний механізм державного регулювання розвитку підприємництва : дис… кандидата наук з державного управління / О. С. Лєсная.

Саниахметова, Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты / Н. А. Саниахметова. – Одесса, 1998. – С. 122.

Ковбасюк, Ю. В. Державне регулювання в умовах ринкової економіки / Ю. В. Ковбасюк, В. Д. Бакуменко // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.- ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. кол. : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) [та ін.], 2011. – 310 с.

Латинін, М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання : монографія / М. А. Латинін. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 320 с.

Дмитриченко, Л. И. Государственное регулирование экономики: методология и теория: монографія / Л. И. Дмитриченко. – Донецк : УкрНТЭК, 2001. – 330 с.

Желюк, Т. Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки : методологічні та прикладні аспекти: монографія / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. – 512 с.

Механізм // Економічна енциклопедія : у 3-х т. / редкол. : С. В. Мочерний [та ін.]. – К. : Академія, 2001. – Т. 2. – С. 355.

Босенко, А. В. Стратегія державного регулювання агропромислового комплексу / А. В. Босенко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 5 (4). – С. 17–24.

Колот, А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2010. – 251 [5] c.

Кэмбелл, Р. Экономикс: принципы, проблемы и політика / Р. Кэмбелл, С. Макконнелл, Л. Брю. – К., 2005.

Савченко, А. Державне регулювання ринкової економіки // Економіка України / А. Савченко, Г. Пухтаєвич. – 2006. – № 1. – C. 75-80.

Карпенко, С. П. Акцизне оподаткування в системірегулювання сукупного попиту : дис.на здобуття наукового ступеня кандид. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / С. П. Карпенко. – Чернігів, 2016. – 215 с.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць