КОНТУРИ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ: НОВІ КОНТЕКСТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Автор(и)

  • Микола Миколайович Шевченко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Ключові слова:

військово-соціальна безпека, соціальна безпека військовослужбовців, гуманітарна безпека військовослужбовців, соціальні ризики і загрози військово-соціальній безпеці, соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей

Анотація

У статті здійснено соціально-філософський аналіз феномену військово-соціальної безпеки, а також визначено соціальні ризики і загрози військовосоціальній безпеці в Збройних Силах України. Запропоновано класифікацію
соціальних ризиків щодо ступеня типовості ризиків соціальній безпеці військовослужбовців та причини їх виникнення. Доведено, що зростання соціальної напруженості в Збройних Силах України може призвести до високого ступеня ризику
невиконання завдань за призначенням. Відповідно, визначення показників (індикаторів) стану соціальної і гуманітарної безпеки військовослужбовців, запровадження постійного моніторингу загроз військово-соціальній безпеці сприятиме формуванню більш обґрунтованих управлінських рішень та підвищенню ефективності державного регулювання військово-соціальних процесів та управління воєнною безпекою загалом.

Біографія автора

Микола Миколайович Шевченко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

Посилання

Кротиков, В. П. Гуманітарна політика у Збройних Силах України: проблеми теорії та практики / В. П. Кротиков. – К. : НДЦГПЗСУ, ТОВ «Видавничий будинок «Аванпостприм», 2010. – 258

с.

Гошовська, В. Соціальна домінанта національної безпеки: актуальні проблеми / В. Гошовська. – К. : Видавничий Дім «Корпорація», 2004. – 196 с.

Баланда, А. Соціальні детермінанти національної безпеки України / Анатолій Баланда. – К. : Вид-во Національної бібліотеки ім. Вернадського, 2008. – 413 с.

Проблеми комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями служби за контрактом: соціальний аспект аналізу / Т. Д. Глушкова, І. С. Печенюк, В. П. Фатенко [та ін.] ; за заг.

ред. М. М. Шевченка. – К. : Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, 2007. – 172 с.

Безпека сталого розвитку України: побудова в умовах глобальних викликів / В. О. Ананьїн, В. В. Горлинський, О. О. Пучков [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Ананьїна. – К. : ІСЗЗІ НТУУ «КПІ»,

– 271 с.

Економічна безпека України в умовах глобальних викликів / А. А. Мазаракі, О. П. Корольчук, Т. М. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2010. – 718 с.

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія № 2 (8), 2016

Дацюк, І. П. Механізми соціального захисту військовослужбовців у трансформаційному суспільстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня: спец. 25.00.02. «Механізми державного

управління» / І. П. Дацюк. – Харків, 2010. – 23 с.

Голота, О. П. Фінансове забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України в умовах їх реформування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня: спец. : 08.00.08. «Гроші, фінанси і

кредит» / О. П. Голота. – Київ, 2008. – 17 с.

Богданович В. Ю. Теортические основы анализа проблем национальной безопасности в военной сфере / В. Ю. Богданович. – К. : Основа, 2006. – 296 с.

Малюга, В. М. Комплексний механізм реалізації державного регулювання в системі забезпечення військово-соціальної безпеки / В. М. Малюга, М. М. Шевченко, І. А. Скибун // Вісник

Національного університету оборони України. – 2012. – № 5. – С. 208-212.

Требін, М. П. Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації / М. П. Требін. – Х. : Видавничий дім «Інжек», 2004. – 404 с.

Смолянюк, В. Військова могутність України: Теоретико-методологічні засади формування

і розвитку (політологічний аналіз досвіду 1990-х років) / В. Смолянюк. – Київ; Ірпінь : ВТОР “Перун”, 2000. – 448 с.

Семенченко, А. І. Методологія стратегічного планування у сфері державного управління забезпечнням національної безпеки України / А. І. Семенченко. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. – 428

с.

Ларцев, В. С. Социальные и культурные детерминанты формирования личности / В. С. Ларцев. – К. : «Принт-Экспресс», 2002. – 430 с.

Абрамов, В. І. Духовний потенціал Збройних Сил України: методологія системного вивчення і регулювання : дис. … доктора філос. наук : 09.00. 03 / В. І. Абрамов. – К., 2005. – 390 с.

Боярчук, Т. В. Система оцінки соціально-економічних ризиків у сфері соціального захисту населення / Т. В. Боярчук // Університетські наукові записки – 2005. – № 4 (16). – С. 392-295.

Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України від 02 березня 2007 року № 60”: [Електронний ресурс] / Сайт Парус

Інтернет- Консультант. Інформаційно-аналітична система по законодавству України. – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=03WN62B99B – Дата звернення 07.07.2015.

Шевченко, Н. Н. Мотивационная готовность военнослужащих к вооруженной защите Отчизны / Н. Н. Шевченко // Государственное управление в сфере национальной безопасности :

словарь-справочник / состав.: Г. П. Сытник, В. И. Абрамов, В. Ф. Смолянюк и др.; под общ. редакцией Г. П. Сытника. – К. : НАДУ, 2012. – С. 219-220.

##submission.downloads##