ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОСТУП В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ТА ЗМІСТ

Владислав Григорович Сила

Анотація


У статті аналізуються теоретичні підходи та чинники громадянського поступу українського суспільства в контексті зарубіжного та вітчизняного соціально-філософських дискурсів. Громадянський поступ розглядається як творчий процес, зміст якого впливає на всі сфери суспільного життя і реалізується під впливом спектру чинників, які відображають тенденції суспільної трансформації.

Ключові слова


громадянське суспільство; громадянський поступ; трансформація; громада

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауман З. Текучая современность/ З. Бауман; [пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова]. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну/ У. Бек; [пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой]. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.

Гаєк Ф.А. Конституція свободи/ Фрідріх А. Гаєк [пер. з англ. М. Олійник, А. Королишин]. − Львів: Літопис, 2002. −555 с.

Гегель Г.В.Ф. Философия права/ Г.В.Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

Карась А. Соціальний капітал як умова і міра громадянського поступу: європейські національні зразки й українські варіанти/ А. Карась// Соціогуманітарні проблеми людини. – 2008. - №3. – С.7-13.

Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях: Монографія. – Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 520 c.

Кістяківський Б. Вибране/ Б. Кістяківський; [пер. з рос. Л.Г. Малишевської; упорядкування, передмова і примітки Л.П. Депенчук] // Бібліотека часопису «Філософська і соціологічна думка». – К.: Абрис, 1996. – 512 с.

Місцевий розвиток, орієнтований на громаду: умови та перешкоди, К., 2011. - С. 8.

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналіт. доп./ А.В. Єрмолаєв, Д.М. Горєлов, О.А. Корнієвський [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 48 с.

Резнік О. Громадянські практики: поняття, структура та форми прояву/ О. Резнік// Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. пр. — К.: ІС НАН України, 2009. — Вип. 1 (12). — С. 242-255.

Саврасова-В’юн Т.О. Наукові підходи щодо вивчення феномена громадянської активності[Електронний ресурс] / Т.О. Саврасова-В’юн. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2009_74 _2/32.pdf.

Самчук З. Визначеність ідейно-світоглядних пріоритетів як фактор становлення українського соціуму/ З. Самчук // Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку: кол. монографія у 3-х кн.; [за ред. М. Михальченка та В. Скотного]. - – Київ- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009- Кн. 2. – С. 93-98.

Сила В.Г. Громада як соціокультурний феномен у вимірах вітчизняного соціально-філософського дискурсу/ В.Г. Сила// Політологічний вісник– 2013. - №71. – с. 212-221.

Сила В.Г. Тема громади в сучасному українському соціально-філософському дискурсі. - Дні науки філософського факультету- 2014 [Текст]: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-15 квітня 2014 р.). – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. - с.115.

Франко І.Я. Твори: У50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 45. – 574 с.

Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность. / Хабермас Ю. // Демократия. Разум. Нравственность. – М. Academia, 1995. – с.209-245.

Alexander J. The Discourse of American Civil Society: A New Proposal for Cultural Studies / J. Alexander, Ph. Smith // Theory and Society. – 1993. – Vol.22. – №2. – P.151–207
Copyright (c) 2015 Чернігівський національний технологічний університет,2015