СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Юлія Василівна Орешета

Анотація


Cтаття присвячена теоретичним підходам до визначення “ідентифікація” та “ідентичності”. Обгрунтовано природу ідентифікації, зумовлену глибокою потребою людини визнанні з боку інших, у самореалізації та очікуванні позитивної оцінки зі сторони інших. Проанаізовано основні теоретичні підходи – психоаналітичний, символічний інтеракціонізм, феноменологічна соціологія. Розглянуто основні погляди дослідників на співвідношення цих понять. Ідентифікація розглядається як один з найважливіших механізмів соціалізації особистості, що проявляється в ототожненні індивіда з певною соціальною групою, спільнотою (номінальною чи реальною). Ідентичність є структурою, що формується протягом життя.

Ключові слова


ідентифікація; ідентичність; соціальна ідентифікація; професійна ідентифікація; професійна ідентичність; самовизначення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бергер П.Л. Общество в человеке/ П.Л. Бергер// Социологический журнал. — 1995. — №2. — С. 162—180.

Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / П. Бергер, Т. Лукман[пер. с англ. Е. Буткевич]. – М.: Медіум, 1995. – 336 с.

Гнатенко П.І., Павленко В.М. Ідентичність: філософський та психологічний аналіз. / П.І. Гнатенко, В.М. Павленко – К.: Арт-Пресс, 1999. – 466 с.

Дудченко О.Н. Социальная идентификация и адаптация личности/ О.Н. Дудченко, А.В. Мытиль// Социологические исследования. – 1995. – №6. – С. 110–119.

Голоденко О. Аналіз теоретичних підходів до вивчення феномену ідентичності в соціогуманітарних науках [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1522/1/Golodenko-2.pdf.

Социальные идентификации и идентичности./ С.А. Макеев, С.Н. Оксамитная, Е.В. Швачко. – К.: Ин-т социологии НАН Украины. –1996. – 185 с.

Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе/ В.А. Ядов// Социологический журнал. – 1994. - №1. – С. 35-52.

Соціологія: Підручник/ [pа заг. ред. проф. В.П. Андрущенка, проф. М.І. Горлача]. Харків– Київ, 1998. - 624 с.

Старовойтова І. І. Ідентифікація як метод наукового пізнання/ І. І. Старовойтова// Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук праць. – Вип. 1. – К.: Стилос, 1998. – С. 192–202.

Старовойтова И.И. Личностная идентификация и реидентификация в переходном обществе/ И.И. Старовойтова// Перспективы. – Одесса, 1998. – №4. – С. 114–117.

Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой/ 3. Фрейд// Западноевропейская социология XIX — нач. XX веков. — М., 1996.— 568 с.

Чапська І. Майновий стан громадян у суспільстві, що трансформується. / І. Чапська// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – №10. – С. 63 – 75.

Шляков Д.В. Социально-профессиональная идентификация учителя: социологический анализ: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. социолог. наук: спец. 22.00.06 «Соціологія культури, науки і освіти» / Д.В. Шляков; – Ростов-на-Дону, 2008. – 27 с.

Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности/ В.А. Ядов// Мир России. – №3–4. – 1995. – с. 158-179.
Copyright (c) 2015 Чернігівський національний технологічний університет,2015