РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПЕРФЕКЦІОНІЗМ У ПЛОЩИНІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

Ганна Леонідівна Чепурна

Анотація


Розкрито уявлення про перфекціонізм в етичному та культурологічному вимірі. Акцентовано на важливості історико-філософського аспекту проблеми перфекціонізму. Розкрито динаміку змін змісту і форм філософських концепцій вдосконалення людини у естетичній, релігійний, онтологічний площинах. Естетичний підхід є характерний для філософських систем Античності де досконалість пов’язувалась перш за все з гармонією Космосу, та філософії епохи Ренесансу, що передбачає тісний зв’язок досконалості і творчості. Онтологічний підхід згідно якому вдосконалення людини здійснюються на основі цінностей соціуму, бере свій початок з філософських студій Нового часу. Проаналізовано тогочасні філософські студії Німеччини, в центрі вивчення яких стала теорія морально-етичного перфекціонізму. Релігійне розуміння прагнення людини до досконалості постійно трансформується разом зі змінам в історичному поступі людства.

Ключові слова


перфекціонізм; соціокультурні детермінанти; історико-філософський дискурс; прагматизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Чепурна, Г. Л. Соціально-психологічні особливості перфекціонізму молоді: дис… на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : спец. 19.00.05 – «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» психологія» / Чепурна Ганна Леонідівна. – Київ 2012. – 213 с. – С.185.

Иванченко, Г. В. Идея совершенства в психологии и культуре / Г. В. Иванченко. – М. : Смысл, 2007. – 225 с.

Гуляс, І. А. Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів : дис... на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Гуляс Інеса Антонівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 190 с.

Татаркевич, В. О счастье и совершенстве человека : [пер. с польск. Л. Коноваловой] / В. Татаркевич. – М. : Прогресс, 1981. – 368 с.

Лозниця, С. А. Ідея вдосконалення людини в європейській культурно-історичній традиції : парадигми розвитку : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» / С. А. Лозниця. – К., 2003. – 20 с.

Философия : учебник / под ред. проф. О. А. Митрошенкова. – М. : Гардарики, 2002. – 655 с.

Сковорода, Г. Разговор, называемый Алфавит, или букварь мира // Повне зібрання творів : В 2 х т. / Григорій Сковорода. – К. : Наукова думка, 1973. – Т.1. – 532 с.

Джемс, У. Воля к вере / У. Джемс. – М. : Издательство ―Республика‖, 1997. – 431 с. – Серия : Мыслители XX века.

Кьеркегор, С. Понятие страха // Страх и трепет [пер. с даток., коммент. Н. В. Исаевой, С. А. Исаева / С. Кьеркегор. – М. : Республика, 1993. – 383 с. – С. 115 – 254.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.