ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Марина Євгеніївна Лещенко Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

особистість, толерантність, самореалізація, міжособистісні відносини, спілкування

Анотація

У статті визначено важливість толерантності для сучасної особистості. Проаналізовано зв’язок толерантності і успішності особистості. Визначено основні складові толерантності як якості особистості, такі як: когнітивний, емоційний та поведінковий. Охарактеризовано основні соціально-психологічні прояви толерантності особистості в системі ділових і міжособистісних стосунків.

Біографія автора

Марина Євгеніївна Лещенко, Чернігівський національний технологічний університет

старший викладач

Посилання

Новий тлумачний словник української мови : в трьох томах / [укл. В. Яременко, О. Сліпушко]. – ІІ вид. – К. : Аконіт, 2005. – Т. 3. – 2005. П-Я. – 928 с.

Олпорт, Г. У. Природа предубеждения / Г. У. Олпорт // Век толерантности. – 2003. – Вып. 5. – С. 43.

Орловська, О. В. Толерантність та її сутнісні характеристики [Електронний ресурс] / О. В. Орловська.– Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN& IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ Znpkhist_2012_5_37.pdf.

Павленко, В. М. Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів): монографія / В. М. Павленко, М. М. Мельничук; авт. післямови проф. В. Ф. Моргун. – Полтава : ФОП Мирон І. А., 2014. – 244 с.

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ