ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Вікторія Валентинівна Хмурова

Анотація


В статті представлено основні види змін та їх вплив на конкурентоспроможність підприємства. Розглянуто математичну інтерпретацію впливу змін на конкурентоспроможність.

Ключові слова


зміни; конкурентоспроможність; впровадження змін

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление. / И. Ансофф – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

Ашмарина С. И. Управление изменениями / С. И. Ашмарина, Б. Н. Герасимов. // Серия: Национальное экономическое образование. - М.: Рид групп, 2011 - 208 с.

Воронков Д. К. Критерії успішності проведення стратегічних змін на підприємстві / Д. К. Воронков // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2009. - №6 – С. 7-11.

Гусєва О. Ю. Проблеми управління стратегічними змінами на вітчизняних підприємствах // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2012. - № 1 (5), Том 2. - С.92–100.

Джейкобс Р. В. Стратегические перемены в реальном времени: Эфективное внедрение метода стратегических перемен – путь к успеху; [пер с англ.]. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. – 408 с.

Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: підручник. / І. А. Ігнатьєва – К.: Каравела, 2008. – 480 с.

Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент. / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань – К.: УПВКЕксОб, 2001. – 559 с.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов /А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд; [пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой.]. – М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1998. –576 с.

Черный Ю. И. Стоимость бизнеса и стратегия развития компании. Основные принципы построения интегрированной системы / Ю. И. Черный, Е. А. Рейнгольд. – РИО МАОК. – 2009. – 214 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник; [2-ге вид., перероб. і доп.]. / З. Є. Шершньова – К.: КНЕУ, 2004. -699 с.

Балабанова Л. В. Маркетинг. Менеджмент / ред.: Л. В. Балабанова. – Донецк: Донец. гос. ун-т экономики и тор-

говли им. М.Туган-Барановского. - Донецк, 2001. - 595 .

Должанський І. З. Стратегія управління діяльністю підприємств на основі збалансованої системи показників : мо-

нографія / І. З. Должанський, І. М. Ягнюк. - Макіївка : СПД Купріянов В.С., 2012. - 211 c.

Шевельова С. О. Конкурентоспроможність молочного підкомплексу / С. О. Шевельова. - Т. : Збруч, 2001. - 408 c.

Дикань В. Л. Система інтегрованого управління інвестиційно-інноваційним розвитком залізничного транспорту [Електронний ресурс] / В. Л. Дикань, О. Г. Кірдіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 1. - С. 137-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2011_1_18.pdf

Козловский В. А. Людський чинник ресурсного забезпечення управління в системі цивільного захисту: модель потенціалу управління [Електронний ресурс] / В. О. Козловський // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2013. - Вип. 3. - С. 161-170. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_upravl_2013_3_23.pdf

Тарнавська Н. П. Організаційно-економічні механізми формування конкурентних переваг єврорегіонів методами регіональної політики [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська, А. С. Пода // Вісник Чернівецького торговельно економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 88-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/

Vchtei_2013_2_18.pdf

Тарнавська Н. П. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Н. Тарнавська // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 7. - С. 36-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uap_2010_7_8.pdf

Лепейко Т. І. Методологічні підходи до формування інформаційного забезпечення системи управління організаційними змінами на підприємстві / Т. І. Лепейко, А. С. Чистяков // Управління розвитком: зб. наук. праць. – 2008. – №18. –С. 38–41.
Copyright (c) 2016 Чернігівський науковий часопис