ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Світлана Олександрівна Полковниченко, Вікторія Володимирівна Росохач

Анотація


У статті розкрито сутність агроінновацій та досліджено особливості інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки. Проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України та виявлено проблеми адаптації інновацій в ньому. Визначено основні напрямки інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва та шляхи його активізації.

Ключові слова


агроінновації; інноваційний розвиток аграрного сектору; інноваційна діяльність у сільському господарстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Височан О. С. Наукові підходи до визначення понять «інновації» та «інноваційна діяльність» у сільському господарстві / О. С. Височан, Ю. В. Пікуш // Вісник Хмельницького

національного університету. – 2011. – № 2. – T. 3. – С.101-104.

Гордійчук А. І. Інноваційний розвиток галузей сільського господарства та ефективність їх функціонування [Електронний ресурс] / А. І. Гордійчук. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/5585/1/10gai.pdf

Кириченко В. В. Методологія трансферу інновацій в агропромислове виробництво: моногр. / В. В. Кириченко, В. М. Тимчук. – Х., 2009. – 230 с.

Лаврук В. В. Інноваційний продукт у сільському господарстві як результат інноваційного процесу [Електронний ресурс] / В. В. Лаврук. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation= 1&п^=218

Мусаєв Е. К. Теоретичні основи інноваційного розвитку АПК в умовах глобалізації [Електронний ресурс] /Е. К. Мусаєв – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/54807/Musaev-10.pdf?sequence=1

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2010 році. Статистичний збірник. – К., 2011. – 282 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 році. Статистичний збірник. – К., 2013. – 288 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році. Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики, 2014. – 314 с.

Саранчук Г. М. Інноваційний розвиток сільського господарства як основа підвищення його конкурентоспроможності / Г. М. Саранчук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 26-32.

Тарабрін О. Є. Інноваційний розвиток аграрного сектора України в сучасних умовах [Електронний ресурс] /О.Є.Тарабрін, І.Г.Пімєнов. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2011-2/11_tarabrin.pdf

Чабан В.Г. Інноваційний аспект великих аграрних підприємств [Електронний ресурс] / В. Г. Чабан. – Режим доступу: www. nbuv.gov.ua/ portal/ soc_gum/ Evu/2012_18_1/Chaban.pdf

Шквиря Н.О. Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : 08.01.01 / Н.О.Шквиря. – Сімферополь, 2009. – 22 с.

Янковська О. І. Особливості інновацій у сільському господарстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/8485/1/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D

%9E.%D0%86._%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%

D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%20%D0%B2%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C

%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0

%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96.pdf
Copyright (c) 2016 Чернігівський науковий часопис