ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ірина Павлівна Миколайчук Київський національний торговельно-економічний університет

Ключові слова:

інноваційний розвиток, фактори інноваційного розвитку, компетенції підприємства, модель управління інноваційним розвитком

Анотація

Досліджено сутність інноваційного розвитку підприємства. Обґрунтовано сукупність факторів інноваційного розвитку на діяльність вітчизняних підприємств, їх позитивний та негативний вплив, поняття та значення компетенцій підприємства у формуванні інноваційного потенціалу. Запропоновано модель управління інноваційним розвитком підприємства за компетентісним підходом

Посилання

Альошин С. Ю. Оцінювання стану інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні / С. Ю. Альошин //Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. - № 4 (70). – С. 170-177.

Верба В. А. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства / В. А. Верба, О. М. Гребешкова // Проблеми науки. – 2004. – №7. – С. 23-28.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі: автореф. дис. на зобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Людмила Михайлівна Ганущак-Єфіменко. – К., 2009. – 21 с.

Гуияр Ф. Ж. Преобразование организации / Ф. Ж. Гуияр, Дж. Н. Келли; [пер. с англ.]. — М.: Дело, 2000. – 376 с.

Гук З. Б. Аналіз і оцінювання інноваційного напрямку розвитку підприємств / З. Б. Гук, Т. В. Лебідь, В. Ю. Самуляк// Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси. – Випуск 7 (25). Ч. 1. – 2010. – С. 383-390.

Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент: підручник. / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД – Університетська книга, 2010. – 334 с.

Найдюк В. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств / В. С. Найдюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 251-263.

Підкамінний І. М. Системні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] / І. М. Підкамінний, В. С. Ціпуринда // Ефективна економіка. – 2011. – № 3.– Режим доступу :http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=480.

Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 04.07.2002 за № 40-IV. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / авт.-упоряд. :Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чиженський, М. М. Шевченко. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Федулова Л. І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств / Л. І. Федулова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 2. – С. 122-133.

Харів П. С. Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання / Харів П. С., Микитюк П. П. // Економічний аналіз : зб. наук. Праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2014. – Том 16. – № 2. – С. 187-195.

##submission.downloads##