ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ольга Миколаївна Салімон

Анотація


Досліджено сучасні тенденції формування інноваційного розвитку підприємства в Україні із врахуванням факторів зовнішнього середовища. Запропоновано систему чинників підвищення інноваційної активності підприємств легкої промисловості України.

Ключові слова


стратегічне планування; стратегія; зовнішнє середовище; інноваційний розвиток; інновація

Повний текст:

PDF

Посилання


Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / [Макаренко І. П., Трофимчук О. М., Кузьменко В. П. та ін.]; за ред. І. П. Макаренко. – К.:УІДНСіР:Ін-т еволюц. економіки, 2004. – 123 с.

Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: учеб. Пособие / А. М. Мухамедьяров – М.: ИНФРА-М, 2004. – 127 с.

Давіла Т. Працююча інновація: як управляти нею, вимірювати її та здобувати з неї вигоду / Т. Давіла, М. Дж. Епштейн, Р. Шелтон; [пер. з анг.; за наук. ред. Т. Ф. Козацької.]. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 320 с.

Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб./ [С. М. Клименко, Т. В. Омеляненко, Д. О. Барабась, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко]. – К.: КНЕУ, 2008. – 520 с.

Сидоренко О. Рейтинг ВЕФ по індексу глобальної конкурентоспроможності / О. Сидоренко // Дзеркало тижня. – 2007. - № 42-43 (671- 672). – С. 7

Гречан А. П. Методологічні основи розвитку легкої промисловості на інноваційних засадах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / А. П. Гречан. - Донецьк, 2006. – 34 с.
Copyright (c) 2016 Чернігівський науковий часопис