ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Андрій Штангрет Українська академія друкарства, Ukraine
  • Леся Стеців Українська академія друкарства, Ukraine
  • Віталій Шляхетко Українська академія друкарства, Ukraine

Ключові слова:

безпека; управління; холістичний підхід; система; загроза

Анотація

Забезпечення ефективного функціонування та розвиток українських підприємств потребує формування безпечних умов, що можливе завдяки застосуванню холістичного підходу в управління їх економічною безпекою.
Холістичний підхід формує необхідне підґрунтя для удосконалення забезпечення економічної безпеки підприємства через поєднання цілісності процесу розроблення та реалізації захисних заходів стосовно усіх функціональних складових із необхідною конкретизацію виконання завдань кожним працівником підприємства як найменшої складової системи економічної безпеки.

Біографії авторів

Андрій Штангрет, Українська академія друкарства

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

Леся Стеців , Українська академія друкарства

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

Віталій Шляхетко , Українська академія друкарства

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

Посилання

Булах, І. В. Поняття соціально-відповідального маркетингу / І. В. Булах, Г. А. Какуніна, О. О. Черних // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 5. – Т. 4. – С. 67-70.

Двуліт, З. П. Сутнісна характеристика та основні принципи холістичного управління [Електронний ресурс] / З. П. Двуліт, Н. В. Стасів, Р. М. Терно // Ефективна економіка. – 2019. – № 3. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua. (дата звернення: 04.11.2019)

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.

Козлова, О. А. Теория и методология формирования рынка органической продовольственной продукции на основе холистического маркетинга : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра экон. наук : 08.00.05 / О. А. Козлова. - Омск, 2011. – 43 с.

Котлер, Ф. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер, К. Л. Келлер,. А. Ф. Павленко. – Київ : Хімджест, 2008. – 720 с.

Миллер, Дж. Холистическое образование: педагогика предчувствия тетрадь [Электронный ресурс] / Дж. Миллер ; пер. Н. Октябрѐвой // Политика образования. – 2002. – Вып. 3; № 50. – Режим доступа: http://ps.1september. ru/article.php?ID=200105607 (дата звернення: 04.11.2019).

Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : монографія / за заг. ред. А. М. Штангрета. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. – 276 с.

Семеняк, І. В. Основні тенденції розвитку сучасного менеджменту маркетингу / І. В. Семеняк, В. А. Євтушенко // Вестник Харьковского национального университета «ХПИ». – 2010. – № 5. Тем. вып. «Технический прогресс и эффективность производства». – С. 146-156. 9. Снігур, Х. А. Холістична модель управління персоналом / Х. А. Снігур // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 47-50.

Тофтул, М. Г. Сучасний словник з етики : словник [Електронний ресурс] / М. Г. Тофтул. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 416 с. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/11783/1/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BAa-1.pdf (дата звернення: 04.11.2019).

Уфимцев, Р. Эффект бабочки в маркетинге / Р. Уфимцев // &Стратегии. – 2006. – № 8. – С. 45-52.

Цофнас, А. Ю. Гносеология : учеб. пособ. / А. Ю. Цофнас. – Одесса : Наука итехника, 2011. – 248 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ