ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валерія Дикань Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine
  • Наталія Фролова Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

Ключові слова:

мале та середнє підприємництво; державне регулювання; інноваційний розвиток; інструментарій

Анотація

У статті досліджено світовий досвід та вітчизняну практику державного регулювання інноваційної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва. Запропоновано інструментарій державного регулювання інноваційного розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва з урахуванням глобальних пріоритетів їх зростання, основними з яких визначено реалізацію цифрових змін у цій сфері, розширення географічних меж і нівелювання територіальних бар’єрів розвитку бізнесу, розбудову високотехнологічного виробництва у сфері малого та середнього бізнесу, прискорення інноваційних перетворень і активізацію процесів розроблення та впровадження інноваційних стартап-проєктів. З огляду на визначені глобальні тренди розвитку малого та середнього підприємництва визначено напрями державного регулювання суб’єктів цієї сфери, серед яких інституційно-правове, бюджетно-податкове, фінансово-інвестиційне, інституціонально-інфраструктурне та інформаційно-консультативне регулювання.

Біографії авторів

Валерія Дикань , Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування

Наталія Фролова , Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри управління та адміністрування

Посилання

Global innovation index 2019. Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation [Electronic resource]. – Access mode: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (last accessed: 02.08.2019).

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. – Київ, 2019. – 80 с.

Безугла, Л. С. Механізми державного регулювання підприємницької діяльності в Україні / Л. С. Безугла // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 89-92.

Дикань, В. Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – Вип. 51. – С. 9-20.

Дикань, В. Л. Державне регулювання промислового розвитку України / В. Л. Дикань, М.В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 61. – С. 9-19.

Заревчацька, Т. В. Державне регулювання забезпечення інноваційної активності малого підприємництва в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / Т. В. Заревчацька // Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку. – Харків, 2012. – 22 с.

Лігузова, В. О. Світовий досвід державної підтримки інновацій [Електронний ресурс] / В. О. Лігузова, Ю. В. Баклаженко, Р. М. Гиря // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 18. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/10.pdf (дата звернення: 15.08.2019).

Мареніченко, В. В. Механізми реалізації державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: дис. … канд. наук з держ. управ.: 25.00.02 / В.В. Мареніченко // Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпро, 2017. – 255 с.

Мельник, В. М. Роль держави у фінансовому забезпеченні малого і середнього підприємництва в Польщі: висновки для України / В. М. Мельник, І. А. Ломачинська // Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування. – 2017. – Вип. 1. – С. 120-128.

Сидорук, І. С. Формування та реалізація регіональних програм підтримки малого підприємництва: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 / І. С. Сидорук // Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2015. – 22 с.

Сиченко, В. В. Механізми державного регулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу / В. В. Сиченко, В. В. Мареніченко // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. – 2015. – № 1. – С. 52-57.

Dykan, V. Formation of the Institutional Model of PublicAdministration of Post-Industrial Transformation of the Ukrainian Industrial Complex [Electronic resource] / V. Dykan, I. Tokmakova, N. Kalicheva, M. Korin, A. Kozlova // International Journal of Engineering & Technology. – Vol 7 (4.3). – Р. 438-444. – Access mode: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet (last accessed: 02.08.2019).

Звітність про виконання Державного бюджету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 06.08.2019).

Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.08.2019).

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/526-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 14.08.2019).

Предприниматели и малый бізнес способствуют ускорению темпов экономического роста и создают рабочие места. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/feature/2016/06/20/entrepreneurs-and-small-businesses-spur-economic-growth-and-create-jobs (дата обращения: 18.08.2019).

Азиатская Кремниевая долина: роль науки и технологий в экономике Тайваня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/blogs/polinaandreyanova/34294/ (дата обращения: 18.08.2019).

Развитие малого бизнеса: опыт Сингапура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Razvitie-malogo-biznesa-opyt-Singapura/ (дата обращения 15.08.2019).

Поддержка малого и среднего бизнеса в Сингапуре [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uniquesingapore.ru/ (дата обращения 15.08.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22