№ 4(12) (2017)

Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвит- ку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам, обліку, контролю та аудиту. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, ас- пірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

АКТИВІЗАЦІЯ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Микола Петрович Бутко, Ольга Володимирівна Попело, Альона Дмитрівна Узназова 007-015
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТРАНСФЕРНОЇ ПОЛІТИКИ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ PDF
Степан Васильович Куйбіда 016-026
ВЕКТОРИ ВПЛИВУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПРОЦЕСИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталія Іванівна Холявко 027-033
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ PDF
Катерина Миколаївна Конакова 034-041
ПОНЯТТЯ СТРУКТУРИ І СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Алла Рубенівна Ходжаян 042-054
ОГЛЯД ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В МЕЖАХ СОТ PDF
Вікторія Сергіївна Яковченко 055-062
ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ PDF (English)
Natalia Hruschynska, Yuriy Prіsyazhnіuk 063-068
ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF (English)
Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska 069-075
РИНОК ПРАЦІ І ЗОВНІШНІ ТРУДОВІ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF (English)
Olena Zelenska, Nataliia Alieshuhina, Yuliia Krasnianska 076-082
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОЇ ПРОДУКТИВНОЇ АКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ PDF (English)
Nadiia Yushchenko 083-090

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕКОНОМІЧНА, ЕКОЛОГІЧНА І СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ PDF
Володимир Федорович Савченко 091-099
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Олександр Сергійович Колтунович 100-105
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Анна Анатоліївна Романова 106-114
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Володимир Юрійович Григоренко, Олександр Сергійович Тєлєтов 115-122

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРОЦЕСУ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ PDF
Ростислав Володимирович Тульчинський 123-127

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Олена Іванівна Гонта, Ольга Миколаївна Кальченко 128-133
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Максим Вікторович Дубина, Артур Віталійович Жаворонок, Петро Вікторович Дубина 134-145
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ «ФАКТОРИНГ» PDF
Олена Вікторівна Шабанова, Олена Миколаївна Парубець 146-152
РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ PDF
Ярослав Романович Шимко 153-157

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ: ІНТЕРЕСИ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ PDF
Олена Олексіївна Гончаренко 158-168
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ PDF (English)
Maksym Zabashtanskyi, Vyacheslav Surzhyk, Ludmila Borisenko 169-175
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА ЛОГІСТИЧНИМИ КОНЦЕПЦІЯМИ ТА СТУПЕНЕМ ІНТЕГРАЦІЇ PDF (English)
Olena Volot 176-181
ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У ФІНАНСОВІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ PDF (English)
Valentyn Nekhai 182-188