АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

Сергій Володимирович Гонта

Анотація


Визначено сутність категорії «структура економіки», яку досліджено через вивчення наукових підходів до ідентифікації змісту дефініції «структура». Також у межах статті виділено основні характерні ознаки структури як окремого об’єкта пізнання, проаналізовано сутність економічної структури як категорії та з’ясовано її відмінні риси від дефініції «структура економіки».

Ключові слова


структура; структура економіки; економічна структура; система; національна економіка; компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Дегтярева С. В. Методологические основания исследования институциональной структуры национальной экономики / С. В. Дегтрева // Формування ринкової економіки. – Спец. вип.

Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 100–110.

Кармінська-Бєлоброва М. В. Організаційні структури управління підприємством / М. В. Кармінська-Бєлоброва // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12. – С. 192–195.

Качан Н. Системи і структури: філософсько-економічний аспект / Н. С. Качан // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 77–83.

Клімова О. І. Структурні зміни в економіці: основні поняття та види / О. І. Клімова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. – 2009. – Вип. 24 (1). – С. 60–65.

Коломицева О. В. Структурні зрушення в економіці: сутність і напрями трансформації / О. В. Коломицева // Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2008. – Ч. 2. – С. 186–191.

Кусик Н. Л. Проблемы формирования и развития воспроизводственной структуры социально-экономической системы / Н. Л. Кусик // Культура народов Причерноморья. – 2009. – №

, т. 2. – С. 93–96.

Мороз О. В. Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух. – Вінниця :

УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 168 с.

Мочерний С. В. Економічна теорія: підручник [Електронний ресурс] / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/19991130/ekonomika/ekonomichna_teoriya.

Національна економіка : навчальний посібник / М. І. Мельникова, О. П. Мельникова, Т. В. Сідлярук, І. Ю. Тур, Г. М. Шведова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

Потравка Л. О. Необхідність структурних трансформацій України в умовах перехідного періоду / Л. О. Потравка // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 2(2). – С. 42–48.

Прушківська Е. В. Роль законів архітектоніки у формуванні секторальної структури економіки / Е. В. Прушківська // Економічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 21–28.

Чайка Ю. Механізми структурного розвитку національної економіки / Ю. Чайка // Вісник КННЕУ. – 2011. – № 3. – С. 30–41.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет, 2015