ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

О. В. Балуєва, О. О. Чуприна

Анотація


Представлено  авторський  підхід  стосовно  питань,  пов’язаних  з  вирішенням  проблем  внутрішньо  переміщених осіб,  що  дозволить  системно  підійти  до  їх  вирішення,  забезпечити  регульований  розвиток  міграційних  процесів.  Розглянуто  ключові  характеристики  поняття «внутрішньо  переміщена  особа». Зазначено,  що  категорія  внутрішньо  переміщених осіб була вперше зафіксована в Україні у 2014 році. Проаналізовано динаміку внутрішніх переміщень. Встановлено, що найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб розміщена у регіонах, які безпосередньо оточують зону, охоплену  конфліктом.  Визначено  причини,  які викликали  переміщення  громадян  зі  східних  областей  України  та  Криму. Висвітлено  комплекс  проблем,  які  пов’язані  з  вимушеною  міграцією  і  сформовано  підходи  до  вирішення  проблем  внутрішньо  переміщених  осіб.  Акцентовано  увагу  на  системному  підході  до  вирішення  проблем  внутрішньо  переміщених осіб. Запропоновано комплекс заходів щодо вирішення проблем, з якими стикається ця категорія громадян.

Ключові слова


внутрішньо переміщена особа; системний підхід; внутрішня міграція; комплекс заходів; вирішення проблем

Повний текст:

PDF

Посилання


Балакірєва О. Спектр проблем вимушених переселенців в Україні: швидка оцінка ситуації та потреб [Електронний ресурс] / О. Балакірєва // Вимушені переселенці в Україні: питання термінового та середньострокового реагування: матеріали круглого столу(9 липня2014 р.). – Режим доступу: http://www.uisr.org.ua/news/36/83.html.

Балакірєва О. Трудовий потенціал та рівень державної підтримки внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. Балакірєва // Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 лютого2015 року). – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/arhiv/2015_27_02_Balakireva.ppt.

Солодько А. Захист соціально-економічних прав внутрішньо переміщених осіб: першо-чергові завдання для України [Електронний ресурс] : [віт] / А. Солодько,

Т. Доронюк. – Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/045/original/ CSR_IDP.pdf? 1400493355.

Солодько А. Вироблення політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні [Елект-ронний ресурс] : [віт] /

А. Солодько, Т. Доронюк. – Режим доступу : http://diversipedia.org.ua/sites/default/filessedos_policy_idps.pdf.

Лібанова Е. М. Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України [Електронний ресурс] /

Е. Лібанова // Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції(27 лютого2015 року). – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/arhiv/2015_27_02.

Малиновська О. А. Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в Україні в умовах політичних та соціально-економічних загроз [Електронний ресурс] : [аналітична записка] / О. А. Малиновська. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vnutrishnya_migratsia-45aa1.pdf.

Малиновська О. А. Шляхи вирішення проблеми внутрішніх переміщених осіб: деякі уроки із зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] : [аналітична записка] /

О. А. Малиновська. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/migrac_probl-a598d.pdf.

Макарова О. В. Реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих ринків праці та запровадження активних програм зайнятості / О. В. Макарова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – №1. – С. 7–10.

Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішніх переміщених осіб / Т. В. Семигіна, Н. Є. Гусак, С. О. Трухан // Український соціум. – 2015. – №2 (53). – С. 65–72.

Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны [Электронный ресурс] / Экономический и социальный Совет ООН (ЭКОСОС), 22 июля 1998, E/CN.4/1998/53/Add.2. – Режим доступа: http://www.refworld.org.ru/docid/50b345932.html.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 20.10.2014 р. №1706-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/.

Peopleinternally displaced by conflict and violence. Global Overview 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf.

Strategic response plan for Ukraine 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine/document/2015-ukraine.

Internal Displacement Map [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unhcr.org.ua/en/2011-08-26-06-58-56/news-archive/1244-internal-displacement-map.

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України [Електронний ресурс] : Закон України від15.04.2014 №1207–VII. – Режимдоступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18.

Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг [Електронний ре-сурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-п.

Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від01.10.2014 №509. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п.

Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції[Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06. 2014 № 588-р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588-2014-р.

Про затвердження Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015–2016 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 8.07. 2015 р. №505. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248359035.
Copyright (c) 2016 Чернігівський національний технологічний університет, 2015