МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В ПОЛІСТРУКТУРНИХ СИСТЕМАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Світлана Олександрівна Кушнір

Анотація


У статті окреслено місце економічної безпеки аграрного сектору в поліструктрурних системах національної економіки. Зокрема, вагому увага приділено аналізу наукових праць, у яких аналізуються такі поняття, як «національна продовольча безпека», «продовольча безпека», «національна економічна безпека» «економічна безпека». Детально розглянуто питання ідентифікації та обґрунтування особливостей функціонування аграрного сектору економіки, його компонентний склад, серед елементів якого виділено такі: виробництво засобів виробництва для сільського господарства; сільськогосподарське виробництво; переробка, зберігання та транспортування продукції із сільськогосподарської сировини; інфраструктурне забезпечення. Враховуючи результати такого дослідження, у статті обґрунтовано місце економічної безпеки саме аграрного сектору в системі національної та економічної безпеки держави, візуалізовано модель їх взаємозв’язку.

Ключові слова


безпека; національна безпека; економічна безпека; продовольча безпека; економічна безпека аграрного сектору

Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV.

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Модельный закон стран-участниц СНГ от 16 октября 1999 г. № 14-10 «О продовольственной безопасности». URL: http://www.infopravo.by.

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: http://www.nau.kiev.ua/index.php?page=hotline&file=449309-29102013-0.htm.

Гойчук О. І. Продовольча безпека: монографія. Житомир: Полісся, 2004. 348 с.

Рогач С. М. Екологічна складова продовольчої безпеки. Науковий вісник НАУ. 2006. Вип. 97. C. 161–164.

Кузнецов В. В. Состояние и прогнозирование продовольственного обеспечения населения в странах СНГ. Економіка АПК. 2010. № 12. С. 21–23.

Гнатюк С. А. Продовольча безпека та можливість її досягнення в Україні. Економіка АПК. 2005. № 7. С. 42–45.

Шубравська О. В. Сталий розвиток агропродовольчої системи України. Київ: Інститут економіки НАН України, 2002. 203 с.

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення: монографія. Київ: НІСД, 1997. 144 с.

Журавков В. В. Продовольча безпека в надзвичайних ситуаціях: історичний досвід та концептуальні підходи до її забезпечення в Україні. Київ: УАЗТ, 2002. 96 с.

Березін О. В. Проблеми формування продовольчого ринку України: монографія. Київ: Вища школа, 2002. 211 с.

Чечель О. М. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки. Економіка АПК. 2000. № 8. С. 73–76.

Дейнеко Л. В. Передумови та шляхи досягнення продовольчої безпеки в аграрній сфері. Продовольчий комплекс України: проблеми теорії та практики: матеріали наукових читань (Київ, 12 травня 2006 року) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України; редкол.: Дейнеко Л. В., Загній О. Г., Шелудько Е. І., Коваленко А. О., Купчак П. М. Київ: РВПС України НАН України, 2006. 262 с.

Суперсон В. І. Продовольча безпека України та деякі аспекти її формування в сучасних умовах. Економіка АПК. 2008. № 12. С. 13–18.

Саблук П. Т., Калетнік С. М., Кваша С. М., Власов В. І., Лисак М. А. Національна доктрина продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2011. № 8. С. 3–11.

Солошонок А. Л. Результати діяльності олійно-жирового підкомплексу України. Продуктивність агропромислового виробництва: науково-практичний збірник Українського науководослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу (НДІ Украгропромпродуктивність») Міністерства аграрної політики України. 2008. № 11. С. 112–114.

Kopylenko O., Gryshova I., Diachenko O. Leading institutional mechanism of the state regulation and the shadow economy. Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and

Academic Leadership (ICCLAS 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research / Strielkowski W. (Еd.). 2018. Vol. 217. Р. 60-68. DOI: 10.2991/icseal-18.2018.10.

Gryshova І. Ju., Yanchuk A. О., Shestakovska T. L. The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 1 (9). Vol. 1. P. 93-101.

Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L. The Еconomic Measurement of Convergence of Institutional Impact on the Sustainability of Development of Domestic Enterprises. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 5. С. 61–66.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015