БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ольга Миколаївна Кальченко, Яна Валеріївна Однолько

Анотація


Новітні умови господарювання зумовлюють посилення ролі бюджетування та висувають якісно нові вимоги до його практичного застосування на вітчизняних підприємствах, що потребує розвитку теоретичних засад щодо сутнісного розуміння системи бюджетування. З метою систематизації та поглиблення наукових знань за цією проблемою в статті сформульовано зміст поняття «бюджетування», визначено його роль у системі фінансового управління. На основі досліджень та узагальнень праць закордонних та вітчизняних учених сформульовано об’єкт, предмет, цілі та завдання бюджетування, а також його функції з метою формування цілісного уявлення про нього як економічну категорію, обґрунтовано переваги його впровадження для сучасних підприємств.

Ключові слова


бюджетування; планування; фінансове планування; бюджет; фінансове управління; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Кальченко О. М., Дзюба А. В., Цимбал О. А. Сутність та необхідність фінансового планування на підприємствах. Фінансові дослідження. 2017. № 2 (3). URL: https://fr.stu.cn.ua/

index.pl?task=arcinf&l=ua&j=13&id=87.

Квасницька Р. С., Джерелейко С. О. Бюджетування на підприємстві: суть та основні передумови ефективного застосування. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2008. № 5, т. 1. С. 54–56.

Колосок В. Бюджетування структурних підрозділів гірничо-металургійного холдингу. Схід. 2012. № 2 (116). С. 29–35.

Крайник О. П. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Київ: Дакор, 2001. 260 с.

Пушкар М. С. Управлінський облік: навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і доп. Тернопіль:Поліграфіст, 1997. 160 с.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. Київ:КНЕУ, 2003. 554 с.

Федосова В. М. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії. Фінанси України. 2008. № 1. С. 3–23.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015