ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Вікторія Миколаївна Коломієць

Анотація


У світлі інституціональних змін національної економіки розвиток людського капіталу зумовлений інституціональною структурою суспільного складу та певним чином обмежується його рамками. Визначення інституціональної структури людського капіталу становить актуальну проблему національної економіки, оскільки саме людський капітал є потенціальною складовою ефективного розвитку України. Метою дослідження стало визначення, обґрунтування та формування інституціональної структури людського капіталу, розробка науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо її функціонування в межах національної економіки України. Побудовано інституціональну структуру людського капіталу. У структурі виділено рівні її функціонування. На відміну від наявних поглядів, запропонована інституціональна структура людського капіталу ґрунтується на інститутах, що зумовлюють її працездатність, а в практичному сенсі визначають шляхи втілення. Конкретні дії реалізуються через інституції.

Ключові слова


людський капітал; інституціональна структура; національна економіка; інститути; інституції

Повний текст:

PDF

Посилання


Брюховецька Н. Ю., Чорна Н. Ю. Управління розвитком людського капіталу підприємств: інституціональний аспект: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2015. 268 с. URL: iep.donetsk.ua/publish/mono/Bryukhovetska_Cherna.pdf.

Веблен Т. Теория праздного класса. Москва: Прогресс, 1984. 367 с. URL:

https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/750/.../Veblen-TPK.doc.

Олейник А. Н. К институциональной теории науки. Общественные науки и современность. 2014. № 1. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2015/11/28/1250991303/29-35(Oleinik).pdf.

Структура. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. 5-те вид. Київ, Ірпінь: Перун, 2005. С. 547.

Ткач А. А. Институциональные трансформации экономических систем. Трансформаційні процеси в економіці України: інституціональний контекст: монографія / А. Ткач та ін.; за ред.

М. М. Радєвої. Мелітополь, 2018. С. 180–252. DOI: https://doi.org/10.32901/978-966-2489-64-4/2018.

Ткач Т. Профессиональное выгорание у менеджеров. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 2016. Zeszyt № 47 (3/2016). Р. 260–273.

Чернобай Л. І., Широн Ю. О. Підходи до структурування людського капіталу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 873. С. 87–93. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_16.

Чорна О. А. Інституціональний механізм розвитку людського капіталу підприємств. Научный Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии: сб. науч. тр.

№ 1 (6Е). С. 428–434. URL: http://www.irbis-buv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvdgma_2010_1_66.

Шутаєва О. О. Структура та основні підходи к оцінки людського капіталу. Культура народов Причерноморья. 2014. № 278. Т. 2. С. 31–34. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/93958.

Ali M., Egbetokun A., Memon M. Human capital, social capabilities and economic growth. Economies. 2018. № 6 (2). Р. 1–18. DOI: https://doi.org/10.3390/economies6010002.

Becker G. S. Human Capital. New York: Columbia University Press, 1964.

Kolomiiets V., Golovkova L. The institutional content of the human capital of the national economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3(5). P. 289–293. DOI: htp://dx.doi.org/

30525/2256-0742/2017-3-5-289-293.

Mahmood H., Alkahtani N. Human resource, financial market development and economic growth in Saudi Arabia: a role of human capital. Economic Annals-XXI. 2018. Vol. 169 (1-2). P. 31–34. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V169-06.

Radieva M. Institutional modernization of the Global economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 5 (2018). P. 283–290. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-283-290.

Rosa M. Mariz-Perez, Mercedes Teijeiro-Alvarez M., Garcìa-Alvarez T. The relevance of human capital as a driver for innovation. Cuadernos de Economía. 2018. Vol. 35. Iss. 98.

Schulz T. W. Investment in Human Capital. American Economic Review. 1961. March. 51. Р. 1–17.

Siddiqui A., Rehman A. The Human Capital and Economic Growth Nexus: in East and South Asia. Applied Economics. 2016. Vol. 49(28). Р. 2697–2710. DOI: https://doi.org/10.1080/

2016.1245841.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015