ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Олена Олександрівна Тарасенко

Анотація


У статті проведено наукове дослідження з метою ідентифікації сутності категорії «депозитна поведінка домогосподарства». Зокрема пізнання цієї категорії реалізовано через синтез наукових концепцій тлумачення таких дефініцій, як «депозит» та «поведінка». Для цього було проаналізовано інші трактування цих категорій та обґрунтовано авторське бачення щодо визначення їх природи.

Ключові слова


депозит; депозитна операція; депозитна установа; поведінка; економічний суб’єкт; депозитна поведінка; домогосподарство; депозитна поведінка домогосподарства

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимов С. Ф. Мораль и поведение / С. Ф. Анисимов. – М. : Наука, 1985. – 285 с.

Банки и банковское дело / под ред. И. Т. Балабанова. – СПб. : Питер, 2003. – 256 с.

Блейхер В. М. Толковый словарь психиатрических терминов / В. М. Блейхер, И. В. Крук. – Воронеж : НПО «МОДЭК», 1995. – 397 с.

Бобнев М. И. Психологические механизмы регуляции социального поведения / М. И. Бобнев. – М. : Наука, 1979. – 335 с.

Веретко Е. Н. Отклоняющееся поведение как предмет психолого-педагогических исследований / Е. Н. Веретко // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2008. – № 1, т. 1. – С. 217–220.

Виничук Н. В. Психология аномального поведения : учебное пособие / Н. В. Виничук. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2004. – 198 с.

Гнеушева В. О. Домогосподарство як суб’єкт фінансових відносин / В. О. Гнеушева // Наука та прогрес транспорту. – 2010. – № 34. – С. 266–269.

Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 264 с.

Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Крылов К. Поведение / К. Крылов. – М. : Педагогический поиск, 1997. – 176 с.

Лякішева А. В. Соціальна поведінка: сутність, типологічні та видові ознаки / А. В. Лякішева // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – № 2. – С. 23–26.

Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва. – К. : Знання, 2007. – 796 с.

Облік та аудит у комерційних банках / А. М. Герасимович, Т. В. Кривов’яз, О. А. Мазур та ін. – Львів : Фенікс, 1999. – 512 с.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Політична економія : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін. – К. : Алерта, 2008. – 487 с.

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами [Електронний ресурс] : затверджено Постановою Правління

Національного банку України від 03.12.2003 № 516. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03.

Правила здійснення депозитних операцій для кредитних спілок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0211-12.

Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.

Тарасенко О. О. Теоретичні засади функціонування депозитного ринку та його вплив на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів / О. О. Тарасенко, М. В. Дубина // Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 8–24.

Тиркало Р. І. Банківська справа : навчальний посібник / Р. І. Тиркало. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 314 с.

Уотсон Джон Б. Психология как наука о поведении / Уотсон Джон Б. – М. : ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 704 с.

Шибаєв Н. В. Структура економічної поведінки домогосподарств [Електронний ресурс] / Н. В. Шибаєв, Л. А. Батюк. – Режим доступу : http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_127/41.pdf.

Bergner Raymond M. What is behavior? And so what? / Raymond M. Bergner // New Ideas in Psychology. – 2011. – № 29. – Pр. 147–155.

Bicard Sara C. Defining behavior [Electronic resource] / Bicard Sara C., Bicard David F. – Access mode : http://iris.peabody.vanderbilt.edu/wp-content/uploads/2013/05/ICS-015.pdf.
Copyright (c) 2018 Чернігівський національний технологічний університет, 2015