Проблеми і перспективи економіки та управління

Рік заснування: 2015

Тематика: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

ISSN: 2411-5215 = Problemi ì perspektiviekonomìkitaupravlìnnâ

Свідоцтво про державну реєстрацію: 03.02.2015 р., серія КВ № 21189-10989ПР Спеціальність ДАК: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет

Головний редактор: Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор.

Заступники головного редактора: Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор;                               Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор;                                                             Олійченко І.М., доктор наук з державного управління, професор.

Відповідальний секретар: Дубина Максим Вікторович.

Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1

Телефон: (04622) 3–03–30

E-mail: red_viddil@ukr.net

Адреса сайта видання (URL): http://nvp.stu.cn.ua/.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам; обліку, контролю та аудиту. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРА PDF
Валерій Петрович Ільчук 009-018
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ PDF
Вікторія Іванівна Кифяк, Оксана Миколаївна Дмитрієва, Катерина Вікторівна Сироїжко 019-025
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Вікторія Миколаївна Коломієць 026-032
ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Ігор Богданович Назаркевич, Олександра Василівна Кривень, Альона Миколаївна Ревко 033-040
РОЗРОБКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ PDF (English)
Genrikh Kazarian 041-049

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

РЕНОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ PDF
Віктор Анатолійович Замлинський 050-059
ПРІОРИТИЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Наталія Станіславівна Краснокутська, Салім Госн 060-068
ІНВЕСТУВАННЯ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: ВІД «ХРУЩОВОК» ДО ІННОВАЦІЙНИХ НОВОБУДОВ PDF
Володимир Федорович Савченко 069-079
МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В ПОЛІСТРУКТУРНИХ СИСТЕМАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Світлана Олександрівна Кушнір 080-087
РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Дмитро Станіславович Пілевич 088-095
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ В УКРАЇНІ PDF
Надія Леонідівна Ющенко 096-106
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА PDF
Галина Ігорівна Рябуха 107-113
КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Максим Анатолійович Чут 114-121
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПИВНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ PDF
Валерія Олександрівна Білінчук, Олена Анатоліївна Соболєва-Терещенко 122-131

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗВІДОК PDF
Юлія Михайлівна Коваленко, Яна Анатоліївна Літвін 132-142
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Ірина Володимирівна Лисенко 143-154
КЛАСТЕРНІ СТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Галина Миколаївна Самійленко 155-165
ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF (English)
Olena Bazilinska, Olena Panchenko 166-172

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
Вікторія Яківна Вовк, Анастасія Сергіївна Мовчан 173-181
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ PDF
Валентина Вікторівна Виговська, Вікторія Олегівна Чхаїдзе 182-189
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОЛАБОРАЦІЇ БАНКІВ ТА FINTECH PDF
Ірина Іванівна Д’яконова, Люмила Дмитрівна Павленко, Олена Анатоліївна Криклій 190-199
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Володимирівна Ткаченко 200-206
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ PDF
Сергій Миколайович Шкарлет, Максим Вікторович Дубина 207-218
КОНЦЕПЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ: ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ І НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Юлія Володимирівна Дятлова 219-227
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Миколаївна Кальченко, Яна Валеріївна Однолько 228-234
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Олександр Михайлович Момот 235-244
ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ PDF
Наталія Володимирівна Мороз, Тетяна Олександрівна Селецька 245-252
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ PDF
Олена Вікторівна Шишкіна 253-264

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МЕНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК») PDF
Вікторія Геннадіївна Маргасова, Тетяна Анатоліївна Гоголь, Вадим Олександрович Колоток 265-271