Проблеми і перспективи економіки та управління

Рік заснування: 2015

Тематика: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

ISSN: 2411-5215 = Problemi ì perspektiviekonomìkitaupravlìnnâ

Свідоцтво про державну реєстрацію: 03.02.2015 р., серія КВ № 21189-10989ПР Спеціальність ДАК: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет

Головний редактор: Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор.

Заступники головного редактора: Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор;                               Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор;                                                             Олійченко І.М., доктор наук з державного управління, професор.

Відповідальний секретар: Дубина Максим Вікторович.

Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1

Телефон: (04622) 3–03–30

E-mail: red_viddil@ukr.net

Адреса сайта видання (URL): http://nvp.stu.cn.ua/.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 2(14) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Анатоліївна Васильєва, Олексій Олександрович Захаркін, Людмила Сергіївна Захаркіна 007-012
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КООРДИНАТ PDF
Ірина Володимирівна Лисенко 013-023
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ Й ОЦІНКИ РИЗИК-СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF (English)
Olena Shyshkina, Olga Kalchenko 024-031

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Ірина Юріївна Чумакова, Юлія Петрівна Кравченко 032-040
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (English)
Andriy Partola 041-048

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ПРИНЦИПИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ PDF
Микола Петрович Бутко, Ростислав Володимирович Тульчинський 049-056
ПРОБЛЕМИ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ PDF
Олена Іванівна Гонта 057-063
АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF (English)
Olga Popelo 064-083

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ З РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ PDF
Олена Михайлівна Герасименко 084-093
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СТРАХОВОЇ ДОВІРИ В УКРАЇНІ PDF
Максим Вікторович Дубина, Тетяна Володимирівна Савченко 094-108
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ PDF (English)
Оlena Panchenko, Olena Bazilinska, Yuliia Krasnianska 109-117