№ 4(8) (2016)

Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, державного управління, фінансовим ресурсам, обліку, контролю та аудиту. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Валерій Петрович Ільчук, Інна Олександрівна Хоменко 7-15
«ВІДПЛИВ УМІВ» З УКРАЇНИ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ PDF
Світлана Олександрівна Полковниченко, Вікторія Олександрівна Курочка 16-22
ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Людмила Іванівна Цимбал 23-29
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Дар’я Анатоліївна Жукова 30-37
БІФУРКАЦІЇ І СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ PDF (English)
Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska 38-43
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ PDF (English)
Serhiy Shkarlet, Maksym Dubyna 44-50
НЕФОРМАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: ПОНЯТТЯ, КРИТЕРІЇ, ФУНКЦІЇ PDF (English)
Bohdan Hanzha 51-56
ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛАНДШАФТУ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
Олена Василівна Гаращук, Віра Іванівна Куценко 57-65

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЦЬ У ПІДВИЩЕННІ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Валерий Петрович Ільчук, Ірина Володимирівна Садчикова 66--73
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Лілія Дмитрівна Оліфіренко 74-81
МЕНЕДЖМЕНТ ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМУНІКАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ PDF
Наталя Миколаївна Ястремська 82-86
СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ ГЛОБАЛЬНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ ІНТЕРЕСАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Аліна Анатоліївна Григоренко 87-93
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ PDF (English)
Larysa Hrytsenko, Hanna Shevchenko 94-99
ПОРІВНЯННЯ ВЕДЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В НІМЕЧЧИНІ ТА УКРАЇНІ PDF (English)
Olena Bazilinska, Olena Panchenko, Yelyzaveta Dovhinka 100-106

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДСТУПУ ВІД СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Тарас Степанович Дорош 107-118
КЛЮЧОВІ ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ ГЕНЕРУВАТИ ГРОШОВІ КОШТИ PDF
Світлана Вікторівна Калабухова, Людмила Вікторівна Чалюк 119-125
ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ОБ’ЄКТИВНИЙ ПРОЦЕС PDF
Світлана Володимирівна Онищенко 126-134
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ РИЗИКІВ У БАНКУ PDF
Наталія Степанівна Островська 135-144
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ РАННЬОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТИПУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Віта Миколаївна Бойченко 145-151
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПОТОЧНИХ ВИТРАТ НА ЗБИРАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ВОДИ PDF
Олександр Михайлович Колівешко 152-158
СТАН ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ЯК ЧИННИК МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: ОЦІНКА І ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ PDF (English)
Vladimir Zakharchenko, Sergey Zakharchenko 159-167
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ PDF (English)
Iryna Lysenko 168-175
МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ І НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ PDF (English)
Olena Shyshkina 176-181
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ПОГЛЯДІВ НА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ PDF (English)
Marharyta Omelianenko 182-193

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук 194-198
ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ США PDF (English)
Olena Volot, Olena Rosokhach 199-204