№ 1(5) (2016)

Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, державного управління, фінансовим ресурсам, обліку, контролю та аудиту. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ЙОГО ВИМІР PDF (Русский)
Татьяна Вархолова, Ленка Дубовицка 9-13
КОНВЕРГЕНЦІЯ ЛЮДСЬКОГО І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Леся Газуда 14-17
ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРОЦЕССЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА PDF
Жанна Володимирівна Дерій, Сергій Анатолійович Скиба 18-30
МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Ірина Іванівн Кичко, Максим Вікторович Ольхович 31-35
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Володимирівна Забаштанська 36-44
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Максим Миколайович Забаштанський, Інна Михайлівна Сирбу 45-52
ОСОБЛИВОСТI РОБОЧОГО ЧАСУ В ГАЛУЗI ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ PDF
Тетяня Миколавна Iванова, Наталiя Михайлiвна Зосенко 53-57
ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ PDF
Ростислава Василівна Ільєнко, Дмитро Вікторович Губенко 58-62
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ФАКТОРА ПОБУДОВИ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ PDF
Ольга Володимирівна Попело 63-73
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ, ЩО РЕАЛІЗОВУЮТЬ МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАННЯМ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ PDF
Надія Леонідівна Ющенко, Марина Миколаївна Ворох 74-87
АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕЗИДІЇ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В РАДІ ЄС PDF (Polski)
Daniela Palaščáková 88-93

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

БРЕНДИНГ ЯК КОМПОНЕНТА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Михайло Васильович Газуда 94-98
ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВИХ СИСТЕМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЦІЛЬОВИХ ПРОДУКТОВИХ РИНКАХ PDF
Інна Юріївна Гришова, Юрій Олександрович Зайцев 99-107
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Федорович Савченко, Олена Михайлівна Козлянченко 108-116
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
Іван Олександрович Клопов 117-124
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Євгенія Юхимівна Маркова 125-135
ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Олександр Вікторович Демченко 136-141
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ PDF
Віталій Юрійович Єлінєвський 142-148
ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Юрій Володимирович Бухун 149-157
ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ PDF
Денис Олегович Смоленніков 158-167
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КВІТКОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF (English)
Iryna Vladimirovna Solomakha, Liudmyla Kostantina Svetenok, Alona Valentinivna Zhabynska 168-176

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Василина Василівна Польовська 177-182

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ САНАЦІЙНИХ БАНКІВ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Дмитро Володимирович Бондаренко, Катерина Олександрівна Коваленко 183-192
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИКІВ PDF
Ганна Вікторівна Кравчук, Тетяна Анатоліївна Бережна 193-203
АКТИВІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БЕЗРЕСУРСНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Максим Вікторович Дубина, Аліна Олександрівна Пінчук, Катерина Вячеславівна Нітченко 204-215
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
Ольга Миколаївна Кальченко, Олена Іванівна Панченко 216-223
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВИ: СТРАТЕГІЯ ТА НАПРЯМКИ ДОСЯГНЕННЯ PDF
Наталія Степанівна Островська, Олена Ярославівна Пітик, Артур Віталійович Жаворонок 224-229
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Станіславівна Петрицька 230-234
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
Тетяна Сергіївна Шабатура 235-241
ДЕФОРМАЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
Катерина Василівна Повжик 242-248

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Ігорівна Волот, Олена Юріївна Акименко 249-254
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ PDF
Людмила Борисівна Іванова 255-274
КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ Й УПРАВЛІННЯ PDF
Світлана Яківна Король 275- 280
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА: ОБҐРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ, МОДЕЛЬ PDF
Василь Степанович Лень 281-290
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ АУДИТОРОМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ПРЕДСТАВЛЕНОЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ PDF
Ольга Едуардівна Лубенченко 291-299
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ АРХІТЕКТУРИ ЗА CSPA В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Іванівна Лумпова, Ольга Едуардівна Остапчук 300-311
ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВИРОБНИЧИХ ГРУПАХ PDF
Віктор Петрович Онищенко 312-318
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА НА АУДИТОРСЬКИЙ РИНОК: ПРИКЛАДИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ PDF
Світлана Володимирівна Шульга 319-325
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Марина Петрівна Штупун 326-335
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Марина Петрівна Штупун 326-335