№ 4(4) (2015)

Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, державного управління, фінансовим ресурсам, обліку, контролю та аудиту. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В КОНТЕКСТІ АВСТРІЙСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, С. Т. Дорош 9-15
ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ PDF
О. В. Балуєва, О. О. Чуприна 16-23
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Н. П. Бутко, Т. В. Пепа, А. П. Неживенко 24-30
ОСВІТНЯ ДОМІНАНТА ЯК КАТАЛІЗАТОР ДИНАМІЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
О. В. Гаращук, В. І. Куценко 31-39
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЗАРУБІЖНА МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ PDF
І. Ю. Гришова, О. О. Красноруцький 40-45
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Ж. В. Дерій, В. Г. Маргасова 46-54
ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ PDF
М. І. Крупка, І. О. Ревак 55-62
ВИКОРИСТАННЯ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ TQM ПІДПРИЄМСТВА У НЕСТАБІЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
С. М. Бондаренко 63-68
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ САМІТІВ У ВИРІШЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ У СВІТІ PDF
О. О. Зеленська, С. М. Зеленський, Н. О. Алєшугіна 69-74
ГАРМОНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ У ТОРГІВЛІ ДО ACQUIS ЄС: АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА СТЕЙКХОЛДЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
Т. І. Зосименко 75-85
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
С. І. Ткаленко, Ю. О. Жулід-Христосенко 86-92
ІНДИКАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
А. В. Холодницька 93-100
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
В. В. Козар 101-108
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ PDF
О. М. Вікнянська, В. В. Прядко 109-119

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. П. Ільчук, І. О. Хоменко 120-127
РОЗВИТОК СФЕР РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ, ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ У 2011–2014 РР.: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ PDF
М. І. Скрипник, М. С. Амбарчян 128-132
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЦІ PDF
М. М. Андрієнко 133-139
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГО- ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. О. Волошенко 140-145
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. С. Михайлюк 146-153
МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
К. Ю. Сіренко 154-162
ВПЛИВ АУКЦІОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДИНАМІКУ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ КВІТКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НІДЕРЛАНДІВ PDF
І. В. Соломаха, А. В. Жабинська 163-171
СИСТЕМА ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ PDF
Н. В. Серьогіна 172-177
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ КОНФЛІКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
О. О. Давидюк 178-182
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ PDF
В. Ю. Єлінєвський 183-189
ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ НА ОСНОВІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
А. В. Тарасенко 190-198

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК ВАЖІЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Р. Є. Демчак 199-203
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПЕРЕХОДИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ PDF
Н. В. Іванова 204-215
КЛАСТЕР ГІРНИЧОДОБУВНОГО РЕГІОНУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА PDF
Ю. С. Папіж 216-221
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ДОМІНУЮЧА СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ PDF
О. В. Попело 222-229
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІНСЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АГРАРНІЙ СФЕРІ PDF
В. В. Гришов, О. А. Краснодемська 230-235
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВИНА В УКРАЇНІ PDF
В. Л. Пазюк 236-242
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ PDF (English)
Ihor Oliychenko, Maryna Ditkovska 243-248

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

КРЕДИТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Т. А. Васильєва, Д. Л. Циганюк 249-253
КЛАСИФІКАЦІЙНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У НАФТОГАЗОВІЙ СФЕРІ PDF
Л. Т. Гораль, С. В. Король 254-259
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ PDF
Г. В. Кравчук, Т. В. Савченко 260-269
МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК СКЛАДОВА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ PDF
А. С. Абрамова, Т. М. Савчук, А. В. Жаворонок 270-275
ОЦІНЮВАННЯ ДІЄВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
О. М. Гізатулліна, О. П. Чучко 276-285
МІЖНАРОДНІ ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРАЇНИ PDF
М. Ю. Демченко 286-292
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
М. В. Дубина, О. О. Тарасенко, Я. Ю. Горна, К. В. Нітченко 293-301
ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Я. В. Жарій 302-309
ФОРМУВАННЯ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ PDF
В. А. Замлинський 310-315
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РЕНТНОГО ДОХОДУ: ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ PDF
Т. С. Осадча 316-322
СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. І. Панченко 323-331
ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОМУНАЛЬНОГО КРЕДИТУ PDF
О. М. Парубець, О. В. Пальоха 332-336
МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Н. І. Федоронько 337-341
РОЗВИТОК АУДИТУ В УКРАЇНІ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Н. В. Антоненко, В. С. Хоменко 342-346
ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ КОНФЛІКТАМИ PDF
Н. В. Лагодієнко 347-353
ОЦІНЮВАННЯ ІМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
В. М. Бойченко 354-358

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ПРОБЛЕМИ СВОЄЧАСНОГО ТА ПОВНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
О. О. Григоревська, Т. С. Каленченко 359-364
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ PDF
Р. Л. Цебень 365-369
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ PDF
В. Р. Шевчук, В. Є. Кондратьєва 370-376
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Н. І. Ніпорко 377-384
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ЗАГРОЗИ PDF
І. В. Ніженська 385-389
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ PDF
В. Л. Маслюк 390-395
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇН, ЩО НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ МСФЗ PDF (English)
Victoria Ambarchian 396-401
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ НП(С)БОДС 121 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» PDF (English)
Tetiana Cherkashyna, Yevhen Slutskyi 402-405
АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Ю. В. Онищук 406-415