№ 2(2) (2015)

Проблеми і перспективи економіки та управління

The articles on theoretical problems of the national economy, sectorial aspects of the national economy, the problems of management and development of the productive forces of the region, public administration, finance, accounting, control and audit have been published in this issue of the Scientific journal “Problems and prospects of economics and management”. “Problems and prospects of economics and management” will be helpful for researchers, postgraduate and undergraduate students and students of higher educational institutions.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Ж. В. Дерій, С. А. Скиба 9-17
ОЧІКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
В. М. Левківський, В. В. Єфремов 18-26
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
В. Ф. Савченко 27-37
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПАТЕНТИ ТА ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ PDF
В. Б. Струтинський, А. С. Ромашко, О. Я. Юрчишин, К. В. Весельська 38-42
ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІНДИКАТОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Т. В. Кожухова 43-48
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНО- СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
І. А. Косач 49-55

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
О. В. Абакуменко, П. О. Лукяшко, А. В. Роговий, М. М. Забаштанський 56-63
РОЛЬ РЕКЛАМИ У ФОРМУВАННІ ВИННОГО БРЕНДА PDF
В. П. Ільчук, В. Л. Пазюк 64-69
ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУЩОДО ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ PDF
І. В. Дітріх, Я. С. Литвин 70-77
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ ДОСВІДУ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ КИТАЮ PDF
В. Є. Єрмаченко 78-90
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРНИХ ІНІЦІАТИВ РЕГІОНУ PDF
І. О. Журба 91-100
ЄВРОПЕЙСЬКА ОРІЄНТАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
В. А. Замлинський 101-107
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О. П. Кириченко 108-112
ЕКОНОМІЧНА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
А. М. Москаленко 113-117
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. П. Панюк 118-122
ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF PDF (Русский)
В. Б. Семенов, А. Л. Бурсала, Л. А. Зозуля, В. А. Леховицер 123-127
ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
А. В. А.В. Холодницька, Л. І. Борисенко 128-134
ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ PDF
В. М. Базилевич 135-139
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
О. В. Ярмоліцька 140-149
ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИННИЦТВА PDF
В. С. Садчиков 150-161
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М. К. Чернявська 162-168
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Д. С. Кулієва 169-173

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
О. В. Попело 174-188
ВПЛИВ ЧИННИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF (Русский)
Е. Р. Гуменная, М. В. Сулым 189-194

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ PDF
І. Ю. Гришова, С. С. Стоянова-Коваль 195-203
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮБЕЗПЕКОЮПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Г. В. Кравчук, О. П. Приходько, C. С. Алексєєнко 204-211
ІМПЛІМЕНТАЦІЯ ПОТОКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮБЕЗПЕКОЮПІДПРИЄМСТВ АПВ PDF
І. О. Крюкова, Н. В. Лагодієнко 212-218
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
В. Г. Маргасова, М. В. Дубина, М. В. Туник 219-228
АЛГОРИТМОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ Без заголовку
Л. І. Михайлова, Л. Ф. Соколенко 229-234
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
В. В. Готра 235-243
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Кальченко, Я. С. Андросенко 244-250
ПРОБЛЕМИ, ПИТАННЯ І РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF (Русский)
В. В. Шнайдер 251-258
ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ Й ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА
О. В. Шнайдер 259-265

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОБЛІК PDF
В. С. Лень, М. П. Штупун 266-274

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ PDF
М. В. Кравченко 275-279
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ PDF
Л. Д. Оліфіренко, І. В. Давискиба 280-290
ПРИНЦИП ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК ОСНОВА КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
А. Ф. Подорван 291-297
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ PDF (English)
Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska 298-304