№ 3(3) (2015)

Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, державного управління, фінансовим ресурсам, обліку, контролю та аудиту. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

АКАДЕМІЧНІ ІНКУБАТОРИ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Лариса Олексіївна Коваленко, Крістіна Юріївна Сиренко 9-16
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. Гришова, М Щербата, В. Гришов 17-27
БЕЗРОБІТТЯ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ PDF
О. Денисюк 28-33
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ У РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
В. Дубницький, В. Комирна 34-44
ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРНОГО ТИПУ З МЕТОЮ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИМІРІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Сергій Миколайович Шкарлет 45-52
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. Жидок, Ю. Ткач 53-58
РОЛЬ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
І. Лисенко, Н. Лисенко 59-66
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Ольга Станіславівна Петрицька 67-71
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯННЯХ PDF
Ольга Володимирівна Попело 72-78
НОВА КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЄВРОПІ PDF (English)
Tatiana Varcholová, Lenka Dubovická 79-82

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ЧИННИК ЇХ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олександра Григорівна Вагонова, Василь Іванович Прокопенко, Катерина Ігорівна Одинцова 83-91
ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Валерій Петрович Ільчук, Інна Олександрівна Хоменко 92-99
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА PDF
Андрій Васильович Лісовий 100-106
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ ЙОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Наталія Степанівна Барабаш, Марина Олексіївна Никонович, Анна Олександрівна Міщенко 107-111
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Оксана Василівна Митяй 113-119
ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Панюк 120-125
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОВОЧЕВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ PDF
І. В. Соломаха, А. В. Жабинська 126-134
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ PDF
Н. Л. Ющенко 135-146
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ PDF
О. І. Лукомська 147-154
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
М. М. Мужеляк 154-160
МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Х. І. Штирхун 161-170
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИННОГО БРЕНДА PDF
В. Л. Пазюк 171-175

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

РОЛЬ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МЕХАНІЗМІ СУДОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Л. Д. Оліфіренко, Т. М. Віктор 176-185
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Н. І. Гавриленко, А. Ю. Моцак 186-191
ТЕОРІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Л. М. Газуда 192-202
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Б. Г. Чемісов 203-208
РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ PDF
Н. Т. Шадура-Никипорець 209-214
ПРО ПІДТРИМКУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У САМАРСЬКІЙ ОБЛАСТІ РФ PDF (Русский)
А. А. Шерстобитова 215-220
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ PDF (English)
Ihor Oliychenko, Maryna Ditkovska 221-227

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ PDF
Г. В. Кравчук, О.О. Пустова 228-234
РИЗИКИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РИНКУ PDF
Володимир Федорович Савченко, Д. В. Шатирко 235-242
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ PDF
Ю. С. Вдовенко 243-252
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ДЕФІНІЦІЇ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ» PDF
М. В. Дубина 253-258
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
М. М. Забаштанський, Т. В. Забаштанська, А. В. Роговий 259-264
РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
О. І. Панченко, А. В. Сорока 265-272
СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. В. Лагодієнко 273-279
ОБҐРУНТУВАННЯ ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Ю. А. Малахова 280-284
ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ PDF
К. О. Паляничко 285-289
ЗМІНИ В НАУКОВИХ ЗАСАДАХ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ – ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
О. А. Руденко 290-295
СТАН ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ КАЗАХСТАНУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
В. В. Туров 296-300
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. І. Гуцалюк 301-307
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВА СКЛАДОВА PDF
Р. В. Варічева 308-312

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Р. В. Волот, А. М. Гордієнко 313-316
ЕКОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF (Русский)
В. С. Лень, А. М. Коливешко 317-321
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF (English)
Victoriіa Ambarchian 322-327
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
І. В. Корогод 328-333