SWOT-АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Жанна Володимирівна Дерій, Наталія Володимирівна Завгородня

Анотація


Завдяки сформованому SWOT-аналізу визначено сутність стратегічних орієнтирів розвитку інноваційної діяльності харчової промисловості України, розглянуто переваги та недоліки складових ресурсного потенціалу харчової промисловості, визначено сильні і слабкі сторони, можливості та загрози інноваційного розвитку харчової промисловості України в умовах формування сталого розвитку економіки держави.

Ключові слова


харчова промисловість; інновації; інноваційний розвиток; виробництво; SWOT-аналіз; конкуре-нтоспроможність; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Дейнеко Л. В. Ефективність розвитку харчової промисловості в регіоні / Л. В. Дейнеко, А. В. Цимбалюк ; за ред. П. П. Борщевського. – К., 1998. – 284 c.

Дейнеко Л. В. Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Л. В. Дейнеко,

Е. І. Шелудько // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 21 (1). – С. 82–89. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_21(1)__14.

Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 листоп. 2012 р., м. Київ / ред.: Т. Л. Мостенська, А. О. Заїнчковський,

О. І. Драган. – К., 2013. – 223 c.

Іртищева І. О. Стратегічні перспективи конкурентоспроможності харчової промисловості України в умовах глобалізації : [монографія] /

І. О. Іртищева, О. Є. Гросицька. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2013. – 176 с.

Крисанов Д. Ф. Якість і безпечність харчової продукції [Електронний ресурс] / Д. Ф. Крисанов // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 3. – С. 103–119. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2010_3_11.

Дейнеко Л. В. Формування ефективної політики безпеки харчових продуктів в умовах інтеграції України в світову агропродовольчу систему / Л. В. Дейнеко, П. М. Купчак // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / [Андерсон В. М., Андрєєва Н. М., Алимов М. М. та ін.] ; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь : ПП «Підприємство Фенікс», 2011. – Т. 2. – С. 163–170.

Шадура-Никипорець Н. Т. Евентуальні засади розвитку регіональних харчопродовольчих комплексів в умовах поглиблення інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 /

Н. Т. Шадура-Никипорець. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2011. – 20 c.

Виробнича інфраструктура АПК України: стан та перспективи розвитку / Л. Г. Чернюк, Л. С. Антоньєва, І. М. Щедрова та ін. – К. : РВПС, 2000. – 101 c.

Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет, 2015