ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Володимир Федорович Савченко, Олена Михайлівна Козлянченко

Анотація


Визначено сутність понять «інноваційний розвиток» та «інновації». Розглянуто проблеми забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. Виявлено, що в межах машинобудівного ринку існують певні неузгодженості між попитом та пропозицією на інноваційну, зокрема технологічну, продукцію, внаслідок чого переважна частина продукції сільськогосподарського машинобудування експортується і є незатребуваною на внутрішньому ринку. Водночас споживачі вкладають кошти у придбання імпортного обладнання. Охарактеризовані кризові явища, які спричиняють падіння інноваційної активності, та надані заходи щодо її посилення.

Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; сільськогосподарське машинобудування; нові технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Малюта Л. Інноваційний розвиток сільськогосподарського машинобудування в контексті ланцюга «держава – освіта і наука – підприємництво» / Л. Малюта // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3 (28). – С. 153–161.

Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер ; пер. с англ. и ред. К. С. Головинского. – М.: СПб. : Вильямс, 2007. – 432 с.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто ; пер. с венг. и ред. Б. В. Сазонова. – М. : Прогресс, 1990. – 295 с.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс ; пер. с англ. и ред. К. Ф. Пузыря. – М. : Экономика, 1989. – 271 с.

Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение / М. Хучек. – М. : Луч, 1992. – 148 с.

Туган-Барановский М. И. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов / М. И. Туган-Барановский. – Петроград, 1923. – 384 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития : пер. с англ. / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 №40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Селезньова О. В. Конкурентоспроможність підприємств сільськогосподарського машинобудування: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / О. В. Селезньова; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.kiev.ua.

Частка інноваційно активних підприємств за видами промислової діяльності // Україна у цифрах 2014 : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Жовновач Р. І. Інноваційність як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування / Р. І. Жовновач // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2013. – № 2 (26). – С. 103–113.

Царьова Т. О. Інноваційний технологічний розвиток машинобудування України / Т. О. Царьова // Економічний вісник Національного технічного університету України. «Київський політехнічний інститут». – 2015. – № 12. – С. 468–476.

Луциків І. В. Проблеми розвитку та активізації інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / І. В. Луциків // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Питання сучасної науки і освіти  2014». – Режим доступу : http://intkonf.org.
Copyright (c) 2016 Чернігівський національний технологічний університет, 2015