ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Оксана Василівна Митяй

Анотація


Розглянуто сучасні тенденції пріоритетних напрямів удосконалення механізму управління інноваційними процесами у межах забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу.

Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; конкурентоспроможність; агропромисловий комплекс; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексійчук В. М. Кредитне обслуговування АПК, досвід та напрямки розвитку / В. М. Алексійчук. – К. :IАЕ, 1998. – 91 с.

Гришова И. Ю. Анализ рынка птицеводства в контексте конкурентоспособности пищевой промышленности Украины / И. Ю. Гришова // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2014. – Вып. 3. – С. 53–60.

Гришова И. Ю. Инновационная модель развития предприятий молокоперерабатывающей отрасли / И. Ю. Гришова, И. А. Крюкова // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 20–24.

Гудзинський О. Д. Управління результативністю діяльності підприємств (теоретикометодологічний аспект) : монографія / О. Д. Гудзинський, Н. В. Гайдамака, С. М. Судомир. – К., 2011. – 175 с.

Гудзь О. Є. Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи / О. Є. Гудзь, О. С. Степасюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент та бізнес» / редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ НУБіПУ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 81–87.

Гуторова І. В. Використання рейтингових оцінок для аналізу конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / І. В. Гуторова // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. – № 6/1 (41). – С. 80–85.

Єрмаков О. Ю. Методологія економічного дослідження організаційних форм виробництва / О. Ю. Єрмаков // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 31–37.

Кваша С. М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку / С. М. Кваша, Н. Є. Голомша // Економіка АПК. – 2006. – № 5. –С. 99–104.

Кужель В. В. Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Кужель, І. Ю. Гришова, В. А. Замлинський // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 201–206. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна ; за ред. І. О. Піддубного. – X. : ІНЖЕК, 2004. – 264 с.

Черевко Д. Г. Конкурентоспроможність переробних підприємств АПК України в умовах її членства в СОТ / Д. Г. Черевко // Вісник СНАУ. – 2009. – № 4 (35). – С. 118–123.
Copyright (c) 2016 Чернігівський національний технологічний університет,2015