ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ

Олена Вікторівна Шишкіна

Анотація


У статті досліджено понятійно-категоріальний апарат фінансового ризику, визначено основні підходи до пізнання природи фінансового ризику, розглянуто їх основні концептуальні положення та особливості. Доведено, що при уточнені природи фінансового ризику необхідно зважати на дуалізм фінансового ризику, який може проявлятися у вигляді можливості отримання збитку або ототожнюватись з прибутком досліджуваного економічного суб’єкта. Проведено аналіз наявних у науковій літературі визначень категорії «фінансовий ризик», узагальнено основні властивості фінансового ризику, уточнено сутність фінансового ризику через призму виконуваних функцій та з урахуванням отриманих результатів запропоновано авторське тлумачення цієї категорії.

Ключові слова


ризик, фінансовий ризик; науковий підхід; невизначеність; суперечливість; альтернативність; природа фінансового ризику; функції фінансового ризику

Повний текст:

PDF

Посилання


AIRMIC, ALARM, IRM: Стандарты управления рисками. URL: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf.

Risk management standards of The Institute of Risk Management. URL:

https://www.theirm.org/knowledge-and-resources/risk-management-standards.

Singleton W., Hovden J. Risk and Decisions. Chichester: John Wiley & Sons, 1987. P. 26.

Альгин А. П. Грани экономического риска. Москва: Знание, 1994. 64 с.

Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. Москва: Мысль, 1989. 187 с.

Бабенко В. Г. Страхування фінансових ризиків як механізм надання гарантій суб'єктам підприємницької діяльності: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми, 2007. 21 с.

Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. Киев: НИКА-центр, 2005. 600 с.

Вовчак О. Д., Завійська О. І. Страхові послуги: навчальний посібник. Львів: Вид-во «Компакт-ЛВ», 2005. 656 с.

Гранатуров В. М. Экономический риск. Сущность, методы измерения, пути снижения. Москва: Дело и Сервис, 2010.160 с.

Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: курс лекций. 3-е изд., стереотип. Киев: МАУП, 2004. 160 с.

Еш С. М. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 528 с.

Йода Е. В., Мешкова Л. Л., Болотина Е. Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация / под общ. ред. проф. Е. В. Йода. 2-е изд., испр., перераб. Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. техн. ун-та, 2002, 120 с.

Івченко І. Ю. Економічні ризики: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 304 с.

Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: монографія. Тернопіль: Економічна думка; Карт-бланш, 2002. 570 с.

Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в gредпринимательской деятельности. Москва:ИНФРА-М, 1998. 224 с.

Ли Ч. Ф., Финнерти Дж. И. Финансы корпораций: теория, методы и практика: пособие / пер. с англ. Москва: Инфра-М, 2000. XVIII. 686 с.

Масалітіна В. В. Планування руху грошових коштів в системі управління фінансовими ризиками: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Національний транспортний ун-т ; Нац. трансп. унт. Київ, 2002. 20 с. URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/ard/2002/02mvvufr.pdf.

Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 188 с.

Нескородєв С. М., Грачова О. О. Дослідження сутності управління фінансовими ризиками підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 132–136.

Полякова О. Ю., Гольтяєва Л. А. Основні засади формування комплексу моделей управління фінансовими ризиками підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 6. С. 106–110.

Резниченко В. Ю., Цыганкова И. В. Управление финансовыми рисками банка: учебное пособие. Москва: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. 228 с.

Слободской А. П. Риски в управлении персоналом: учеб пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. К. Потемкина. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. 155 с.

Страхування: теорія та практика: навчально-методичний посібник / за заг. ред. проф. Внукової Н. М. Харків: Бурун Книга, 2004. 376 с.

Фаріон І. Д. Стратегічний аналіз: навчальний посібник для студентів і аспірантів. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 635 с.

Шапкин А. С., Шапкин В. А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник. Москва: Дашков и Ко, 2006. 880 с.

Шелудько В. М. Фінансовий ринок: підручник. 2-ге вид., стер. Київ: Знання, 2008. 535 с.

URL: https://westudents.com.ua/glavy/103260-123-ponyattya-osnovn-vidi-rizikv-otsnyuvannya-riziku.html.

Шишкіна О., Журман С. Систематизація наукових підходів до розуміння природи ризику. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 155-163.

Лук’янова В. В., Головач Т. В. Економічний ризик: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2007. 464 с.

Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В. Теорія та практика підприємницького ризику: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 224 с.

Тэпман Л. Н. Риски в экономике: учеб. пособие для вузов / под ред. проф. В. А. Швандара. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 380 с.

Гримашевич О. Н. Методологические подходы к определению риска промышленного предприятия. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2011. № 1. С. 57-59. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-podhody-kopredeleniyu-riska-promyshlennogo-predpriyatiya.

Крышкин О. В. Настольная книга по внутреннему аудиту: риски и бизнес-процессы / за ред. Р. Ионов. Москва: Альпина Паблишер, 2013. 476 с.

Качалов Р. М. Управление хозяйственным риском. Москва: Наука, 2002. 192 с.

Куницына Н. Н. Хозяйственные риски в деятельности предприятий. Ставрополь, 1996. Деп. В ВИНИТИ 06.03.96. № 740-В96. 15 с.

Риск-менеджмент инноваций / Васильева Т. А. и др. Сумы: Деловые перспективы, 2005. 260 с.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015