КОНЦЕПЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ: ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ І НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

Юлія Володимирівна Дятлова

Анотація


У статті систематизовано наукові погляди щодо теорій конкуренції, конкурентних переваг та міжнародного руху капіталу. Наведено коротку характеристику еволюційних концепцій різних наукових шкіл і напрямів. На засадах компаративного аналізу окреслено прогалини теорій щодо розвитку національного банківського сектору в умовах конкуренції з капіталом іноземних банківських груп. Обґрунтовано доцільність розроблення концепції конкурентної інтерналізації. Доведено її важливість для банківського сектору України. Сформульовано основні положення концепції конкурентної інтерналізації в банківському сектору. Запропоновано та обґрунтовано підходи до дослідження процесів розвитку банківського сектору в умовах конкурентної інтерналізації.

Ключові слова


конкуренція; конкурентні переваги; міжнародний рух капіталу; еволюція теорій; концепція конкурентної інтерналізації в банківському секторі; основні положення; підходи до дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Руда О. Л. Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 58–61.

Меда Н. С. Поняття банківського товару і його зв’язок з категоріями «банківський продукт», «банківська послуга» та «банківська операція» Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. 2014. Вип. 38. С. 196–204.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. Дата оновлення: 09.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Дятлова Ю. В. Інтернаціоналізація, інтеграція та інтерналізація в банківському секторі:теоретико-методологічні аспекти в контексті глобальної конкуренції. Держава та регіони.

Сер. Економіка та підприємництво. 2018. № 6 (105). С. 145–151.

Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: монографія / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Тернопіль: Вектор, 2012. 462 с.

Налuвайко Н. Н. Иностранный капитал в банковской системе республики Беларусь. URL:

http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/14034/2/Nalivayko_N_N_Ust_rost_2012_S_75-77_ocr.pdf.

Михайлов А. В. Иностранный капитал в банковском секторе Российской Федерации. Причины, становление и последствия. Московский экономический журнал. 2018. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/inostrannyy-kapital-v-bankovskom-sektore-rossiyskoy-federatsiiprichiny-stanovlenie-i-posledstviya.

Claessens S., Horen N. Foreign banks: trends, impact and financial stability. IMF Working Paper WP/12/10 (January 2012). URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1210.pdf.

4. Bankers without Borders. Global Financial Development Report 2017/2018. URL:

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28482/9781464811487.pdf.

Дятлова Ю. В. Банківський сектор в умовах конкуренції з іноземним капіталом: систематизація досвіду країн і тенденції. Економічний простір. Дніпро, 2018. № 140. С. 5–13.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015