СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Валентина Вікторівна Виговська, Вікторія Олегівна Чхаїдзе

Анотація


Стаття присвячена дослідженню сучасного стану корпоративного сектору України, яке спрямоване на оцінку основних показників його функціонування та встановлення ключових факторів, що деструктивно впливають на ефективність розвитку вітчизняних корпоративних структур. Наведено основні ознаки корпорацій, а також переваги і недоліки їх функціонування. Доведено, що результати фінансово-господарської діяльності корпорацій напряму залежать від дієвості форм та методів управління економічною діяльністю, сприятливих умов зовнішнього середовища та виваженої державної економічної політики. Визначено особливості формування корпоративної системи країни в сучасних умовах. Автором запропоновано основні заходи для подолання негативних тенденцій у діяльності корпоративного сектору.

Ключові слова


корпорація; економіка; корпоративний сектор; підприємство; управління; держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 244. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/244-2018-p#n10.

Структура корпоративного сектора України за організаційно-правовими формами господарювання. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Оліфіренко Л. Нормоутворююча функція держави у механізмі взаємодії корпоративних структур із інституціональним середовищем. Ефективність державного управління: зб. наук.

праць. 2012. № 30. С. 234–240.

Пилипенко О. Корпорація: теоретичний аспект. Вісник ЖДТУ. 2008. № 4 (46). С. 121–138.

Прохорова В. Розвиток корпоративного сектору як передумова ефективної реалізації трансформаційних процесів в економіці. Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць. 2017. № 57. С. 76 - 81

Сарнавська М. Особливості формування корпоративного сектору в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 6. С. 96–99

Черненко С. Корпоративний сектор: сучасний стан та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2011. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1Sz=683.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015