СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Вікторія Яківна Вовк, Анастасія Сергіївна Мовчан

Анотація


Оскільки зміни у світовій економіці привели до активізації процесу трансформації банківського нагляду, спрямованого на підвищення ефективності контролю управління основними ризиками діяльності банків. У статті проаналі- зовано роль банків як головного інформатора Державної служби фінансового моніторингу. Розглянуто сучасні тенденції розвитку банківської системи, зокрема ризики, з якими вона стикається, та приклади організаційної структури банківського нагляду інших країн. З’ясовано 5 головних пріоритетів розвитку світового банківського простору. Дослі- джено запроваджену в Україні систему фінансового моніторингу банків, визначено основні напрями розвитку та вдо- сконалення системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом через банківську систему. фінансовий моніторинг; банківський нагляд; світовий досвід; банківські ризики; світовий банківський простір.

Ключові слова


фінансовий моніторинг; банківський нагляд; світовий досвід; банківські ризики; світовий банківський простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Глущенко О. О., Вороніна Р. М. Аналіз основних об’єктів ідентифікації у системі заходів первинного фінансового моніторингу банку. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 6. Т. 2. С. 68–71.

Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризикорієнтований підхід: монографія /за ред.: Р. А. Слав'юк. Київ: УБС НБУ, 2014. 386 c.

Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу. URL:http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=88〈=uk.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:Від Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15.

Gravity Models of Trade-based Money Laundering / Joras Ferwerda, Mark Kattenberg, HanHsin Chang, Brigitte Unger, Loek Groot, Jakob Bikker. 2011. DNB Working Papers 318. Netherlands

Central Bank, Research Department.

Walker J. Measuring Global Money Laundering. Journal of Money Laundering Control. 1999. Vol. 3. Iss.: 1. Р. 25–37.

Дзедзик І. Б. Ризикологічні основи фінансового моніторингу операцій банків. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Київ, 2010. № 1 (7). С. 153.

Андрійченко Ж. О. Фінансовий моніторинг у системі управління ризиками ринків фінансових послуг. Розвиток системи управління ризиками ринків фінансових послуг: монографія / наук. ред. та кер. кол. авт. Н. М. Внукова. Харків: Ексклюзив, 2014. С. 140–150.

Бекряшев А. К., Белозеров И. П. Теневая экономика и экономическая преступность. Основы теневой и криминальной экономики. URL: http://www.kodges.ru/30710-enevajajekonomikai-jekonomicheskaja-prestupnost.html.

Москаленко Н. В. Соціально-економічне і політичне значення фінансового моніторингу. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 6 (108). С. 235.

Науменкова С. В., Міщенко С. В. Розвиток фінансового сектора України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія. Київ: Університет банківської справи;

Центр наукових досліджень Національного банку України, 2009. 384 с.

Лєонов С. В., Куришко О. О. Ризики в системі «банк-клієнт» при здійсненні фінансового моніторингу. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2010. № 1, т. 2. С. 173–181.

Стратегія Національного банку України. Програма дій 2019. URL:https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=86050888.

Максимчук Р. Ф. Проблеми легалізації доходів в сучасних умовах. Економіка. Управління. Інновації. 2013. № 2 (10). С. 49–55.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015