ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗВІДОК

Юлія Михайлівна Коваленко, Яна Анатоліївна Літвін

Анотація


У статті здійснено аналіз різних підходів до розкриття поняття «фінансові інструменти». Наведено класифікації фінансових інструментів відповідно до міжнародних, європейських і вітчизняних стандартів і нормативно- правових актів. Виявлено, що вони відрізняються як розумінням сутності фінансових інструментів, так і класифікаціями. Доведено, що в нормативно-правовій базі щодо фінансових інструментів недостатня увага приділена новим фінансовим інструментам як продуктів фінансового інжинірингу. Ідентифіковано напрями та умови фінансового інжинірингу, необхідні умови існування інноваційних фінансових інструментів. Наведено визначення структурованого та гібридного фінансового інструменту.

Ключові слова


фінансові інструменти; фінансові активи; цінні папери; контракти; фінансовий інжиніринг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Інноватика на фінансових ринках: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. С. В. Онишко. Ірпінь: УДФСУ, 2018. 466 с.

Коваленко Ю. М. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб’єкти. Фінанси України. 2013. № 1. С. 101–112.

Коваленко Ю. М. Фінансові інструменти в сучасному вимірі. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2010. № 2 (49). С. 84–90.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_015.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти : розкриття та подання». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_029.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 № 559. URL: https://zakon.help/law/559.

Полтораднева И. Л. Финансовый инжиниринг инновационных финансовых инструментов в условиях нарастающей нестабильности на финансовых рынках: мировой и российский опыт:монография. Йошкар-Ола, Коллоквиум, 2013. 132 с.

Фінансовий ринок: підруч.: у 2-х т. / кер. авт. кол. і наук. ред. Ю. М. Коваленко. Ірпінь:УДФСУ, 2018. Т. 1. 442 с.

Оn markets in financial instruments and amending: Directive of the European Parliament and of the Council: of 15.05.2014 №2014/65/EU (Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU). URL: http://www.eufsp.com/laws.html.

System of National Accounts 2008–2008 SNA. URL: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015